Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Läpinäkyvyys

Mielenmaisemia: Läpinäkyvyys

Läpi­kuultava, kirkas, selkeä, avoin, ilmeinen, läpi­näkyvä. Yti­mek­käitä ilmaisuja, joita voi käyttää kuvaamaan sekä materiaa että toi­mintaa. Kau­niista sanoista huo­li­matta läpi­nä­ky­vyy­dellä on kahdet kasvot.

Läpi­näkyvä toi­minta on avointa ja vapaasti tark­kail­ta­vissa. Sana­va­linta kertoo siitä, että menettely on katseen kes­tävää eikä sitä tar­vitse salailla. Toi­saalta läpi­nä­ky­viksi voi kutsua myös tekoja, joiden tekijä luulee, etteivät muut huomaa mistä oikeasti on kyse.

Todel­linen tar­koitus on kät­ketty, jos kysytään mie­li­pi­dettä, vaikka päätös on jo tehty ja siihen on sosi­aa­linen paine suostua. Tavoi­tetta saa­tetaan salailla myös silloin, kun kes­kus­telun sävy muuttuu yllättäen, vaih­detaan kat­seita ja joh­da­tellaan aihe johonkin, johon halutaan suostumus.

Kiin­nos­tavaa onkin, että tar­koi­tusta pii­lo­tellen mutta silti läpi­nä­ky­västi toi­mivat usein juuri ne, jotka pitävät itseään skarp­peina ja sosi­aa­li­sesti tai­tavina. Miksi he luu­levat, ettei toinen huomaa mistä on kyse – tai miksi he eivät rei­lusti ota halua­maansa asiaa puheeksi?

Vastaus voi liittyä siihen, että asioiden junailija tuntee ole­vansa sosi­aa­li­sesti ylempänä ja oikeu­tettu saamaan tah­tonsa läpi. Tai siihen, että suora pyy­tä­minen tuntuu vai­keam­malta kuin epä­suora suostuttelu.

Monesti val­lan­käyt­täjän tahtoon on hel­pompi suostua kuin pal­jastaa peli. Toi­saalta status quon yllä­pi­tä­minen on val­ta­pe­lissä joskus tär­keämpää kuin osa­voitto. Mutta pelin kohde voi saman­ai­kai­sesti olla myös voittaja. Pal­kintona on hil­jainen huvit­tu­neisuus toi­minnan läpi­nä­ky­vyy­destä. Se läm­mittää, vaikka ei muuta tilannetta. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000