Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Vapaus

Mielenmaisemia: Vapaus

Sana vapaus on niitä, joista heti tietää mistä on kyse, mutta joiden tar­kempi mää­rittely vaatii lisää sanoja. Saman­laisia käsit­teitä ovat valta ja onnel­lisuus – tun­nis­tamme heti niiden läs­näolon tai puutteen, mutta niitä on usein vaikea selittää.

Miten niitä kuvaisi? Onnel­lisuus tuntuu koko kehossa. Se loistaa hymynä, silmien lämpönä ja peh­meytenä äänessä. Valta voi kuulua kovana äänen­sävynä, näkyä yli­mie­lisenä kat­seena eikä puhe anna tilaa vaih­toeh­doille. Vapaus puo­lestaan tuntuu ennen kaikkea aja­tuk­sissa ja siinä, mil­laisen tilan maailma tuntuu antavan. Vapaus on mah­dol­li­suutta valita ja toimia, tai esteiden pois­saoloa. Vapautta johonkin, ja vapautta jostakin. 

Vapaus on myös mie­lentila. Vapauden kaipuu, vapauden tunne, halu olla vapaa ja itse­näinen, vapaa kuin taivaan lintu. Työyh­tei­söissä kai­vataan itse­näi­syyttä, kotona omaa vapaata aikaa, ystävien kanssa vapaut­tavaa kes­kus­telua. Halutaan olla vapaita, vailla huolia tulevaisuudesta. 

Oma vapauden lajinsa on ajat­telun vapaus. Siinä yhdis­tyvät vapaus johonkin ja vapaus jos­takin. Voi aja­tella mitä haluaa ja kes­kittyä siihen, mikä kiin­nostaa. Par­haim­millaan ajat­telun vapau­dessa on kyse myös siitä, ettei ole pakol­listen aja­tusten vanki. On vapaa ohjaamaan mie­lensä sinne missä se haluaa olla. Silloin on vapaa myös hen­ki­sesti, vailla lamaan­nut­tavia ja van­git­sevia ajatuksia. 

---

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000