Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sana vapaus on nii­tä, jois­ta heti tie­tää mis­tä on kyse, mut­ta joi­den tar­kem­pi mää­rit­te­ly vaa­tii lisää sano­ja. Saman­lai­sia käsit­tei­tä ovat val­ta ja onnel­li­suus – tun­nis­tam­me heti nii­den läs­nä­olon tai puut­teen, mut­ta nii­tä on usein vai­kea selit­tää.

Miten nii­tä kuvai­si? Onnel­li­suus tun­tuu koko kehos­sa. Se lois­taa hymy­nä, sil­mien läm­pö­nä ja peh­mey­te­nä äänes­sä. Val­ta voi kuu­lua kova­na äänen­sä­vy­nä, näkyä yli­mie­li­se­nä kat­see­na eikä puhe anna tilaa vaih­toeh­doil­le. Vapaus puo­les­taan tun­tuu ennen kaik­kea aja­tuk­sis­sa ja sii­nä, mil­lai­sen tilan maa­il­ma tun­tuu anta­van. Vapaus on mah­dol­li­suut­ta vali­ta ja toi­mia, tai estei­den pois­sao­loa. Vapaut­ta johon­kin, ja vapaut­ta jos­ta­kin.

Vapaus on myös mie­len­ti­la. Vapau­den kai­puu, vapau­den tun­ne, halu olla vapaa ja itse­näi­nen, vapaa kuin tai­vaan lin­tu. Työyh­tei­söis­sä kai­va­taan itse­näi­syyt­tä, koto­na omaa vapaa­ta aikaa, ystä­vien kans­sa vapaut­ta­vaa kes­kus­te­lua. Halu­taan olla vapai­ta, vail­la huo­lia tule­vai­suu­des­ta.    

Oma vapau­den lajin­sa on ajat­te­lun vapaus. Sii­nä yhdis­ty­vät vapaus johon­kin ja vapaus jos­ta­kin. Voi aja­tel­la mitä halu­aa ja kes­kit­tyä sii­hen, mikä kiin­nos­taa. Par­haim­mil­laan ajat­te­lun vapau­des­sa on kyse myös sii­tä, ettei ole pakol­lis­ten aja­tus­ten van­ki. On vapaa ohjaa­maan mie­len­sä sin­ne mis­sä se halu­aa olla. Sil­loin on vapaa myös hen­ki­ses­ti, vail­la lamaan­nut­ta­via ja van­git­se­via aja­tuk­sia.

Pin It on Pinterest