Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Puheenvuorot

Tar­vit­setko puhujan tilai­suu­teesi? Onko teille ajan­koh­taista esi­mer­kiksi vuo­ro­vai­ku­tukseen ja sosi­aa­lisiin tilan­teisiin, työyh­teisön draamaan ja dra­ma­tur­giaan, orga­ni­saa­tio­kult­tuurin kehit­tä­miseen, valtaan ja val­lan­käyttöön tai hyvään esi­mies­työhön ja joh­ta­miseen liit­tyvät teemat?

Hyvä puheen­vuoro herättää uusia aja­tuksia, saa poh­timaan omaa roo­liaan ja työyh­teisön tapaa toimia sekä syn­nyttää kes­kus­telua ja muu­tos­tahtoa. Rää­tälöin mie­lelläni puheen­vuoron juuri teille sopi­vaksi. Kysy lisää!

Pyydä tarjous:
Sari Kuusela
solmukohtia(at)gmail.com

Soita 000 000 0000