Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Tärkeät sanat

Toivoa, tavoi­tella, edel­lyttää, vaatia. Onko sillä mer­ki­tystä, mitä sanaa käyttää? Vastaus voisi hel­posti olla ei, sillä sanathan tar­koit­tavat käy­tän­nössä melkein samaa. Jotkut ovat vain koh­te­li­aampi tapa ilmaista sama asia.

Mutta onko sit­tenkään kyse vain sävye­roista? Kie­li­toi­miston sana­kirjan mukaan toivoa tar­koittaa sitä, että haluaa har­taasti ja odottaa jotakin tapah­tu­vaksi, tavoi­tella taas, että yrittää saa­vuttaa, havi­tella jotakin. Edel­lyttää sen sijaan viittaa siihen, että pitää jotakin jonkun edel­ly­tyksenä tai ehtona, asian­mu­kaisena ja itsestään selvänä. Kun käyttää sanaa vaatia, ilmaisee tah­to­vansa ehdot­to­masti, että jokin on vält­tä­mä­töntä ja tar­peel­lista, ilman sitä ei pärjää.

Muutos syntyy sanoista ja teoista. Toi­vo­minen on ääneen sano­mista, mutta usein sivus­ta­seu­raajan pai­kalta. Tavoit­te­le­minen kertoo jo pää­mää­rä­tie­toi­suu­desta ja toi­minnan suun­taa­mi­sesta. Edel­lyt­tä­minen nostaa edel­lyt­täjän esille, lähelle toi­mi­juutta ja pää­tök­senteon paikkoja. Vaa­ti­minen on jo vahva ilmaisu. Se kertoo asen­teesta, että on oikeu­tettua tulla kuul­luksi ja olla mukana pää­tök­sen­teossa. Vaa­ti­minen kertoo myös asian­tun­te­muk­sesta ja halusta tehdä työtä tavoitteen eteen. On astuttu vallan var­joista sen näyttämölle.

Kun haluamme vai­kuttaa, sanoilla on mer­ki­tystä. Ei riitä, että jakaa tietoa, on oltava mukana luo­massa sitä. Ei riitä, että toivoo, on oltava hyvä sisältö, perus­telut ja keinoja saada muu­tosta eteenpäin. Ja jos oma asian­tun­temus ei riitä, tar­vitaan yhdessä mie­tittyjä sanoja ja lauseita eri tilan­teisiin, jotta kes­kus­te­lussa pääsee eteenpäin. Joskus tar­vitaan myös kovaa ääntä, aina sit­keyttä ja tahtoa toimia.

Soita 000 000 0000