Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Liike

Mielenmaisemia: Liike

Arki­päivän kes­tävyys on merkki siitä, että elä­mästä naut­ti­minen on hel­pompaa. Jos elää noja­tuo­lie­lämää, kunnon puut­tu­mista ei vält­tä­mättä huomaa. Mutta kun poistuu kodin ja työ­paikan väli­seltä revii­riltä, fyy­sinen kunto (tai sen puute) tulee näky­väksi. Sen huomaa heti, kun jaloilla sei­so­misen määrä ylittää tutut rajat. 

Ensin hen­gäs­tyttää. Vauhti hidastuu ja hidastuu, kunnes ete­ne­mistä tuskin huomaa. On pakko pitää taukoja, että hen­gitys tasaantuu, ja istua mihin vain istu­miseen sopivaan, kun jalat eivät tunnu jaksavan.

Samaan aikaan puheen sävy alkaa muuttua. Ensin pientä kitinää, sitten var­si­naista vali­tusta. Kuumaa, kylmää, liu­kasta. Kivistä, tylsän tasaista, liian mäkistä. Ihan hullun hommaa, ei olisi pitänyt lähteä.

Kun lii­kunta rasittaa, aivot läh­tevät mukaan ja vai­kut­tavat jak­sa­misen tun­teeseen. Kun rasi­tuksen tunne kasvaa, alkavat aivot tuottaa ikäviä aja­tuksia. Ne pul­lah­tavat ulos ensin sanoina itselle ja sitten lauseina muille. Ei. Jaksa. Ei. Järkeä. Ei olisi pitänyt täl­laista. Lope­tetaan. Siinä voi lietsoa itsensä kier­teeseen, josta ei pääse eroon kuin luovuttamalla.

Liiku siis sen verran, että jaksat kävellä pidem­mälle kuin lähim­mälle bus­si­py­sä­kille ja nousta enemmän kuin viisi por­rasta. Saat tilai­suuden nähdä uutta, toi­sen­laisia mai­semia ja eri­laisia ihmisiä. Annat samalla itsellesi lisää voimia ja kiin­nos­tusta arkipäivään. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000