Kuka

Sari Kuusela on kiin­nos­tunut kai­kesta siitä, mitä elä­mässä ja työyh­tei­söjen näyt­tä­möllä ja kulissien takana tapahtuu. Val­lasta ja joh­ta­mi­sesta väi­tellyt yhteis­kun­ta­tie­teiden tohtori, työ­noh­jaaja STOry, orga­ni­saa­tio­kon­sultti FINOD, val­mentaja ja tietokirjailija. 

Kirjani syven­tyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toihin, val­lan­käyttöön ja joh­ta­miseen, hyvään esi­mies­työhön, orga­ni­saa­tio­kult­tuurin ja työyh­teisön kehit­tä­miseen sekä orga­ni­saa­tio­elämän draamaan ja dra­ma­tur­giaan. Niiden taus­talla on tut­ki­mus­tiedon lisäksi työ­ko­ke­mukseni eri­lai­sista organisaatioista.