Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuuse­la

Yhteis­kun­ta­tie­tei­den toh­to­ri, KL ja tie­to­kir­jai­li­ja Sari Kuuse­la on työyh­tei­sö­jen ja joh­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja, jon­ka työ­elä­mä­ko­ke­mus ulot­tuu lii­ke­toi­min­nas­ta hen­ki­lös­tön kehit­tä­mi­seen, joh­ta­mi­seen ja muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen. Sari on kiin­nos­tu­nut pait­si kai­kes­ta sii­tä, mitä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä ja kulis­sien taka­na tapah­tuu myös sii­tä, mis­tä elä­män onnel­li­suus koos­tuu. Orga­ni­saa­tio­kon­sult­ti (FINOD), työ­noh­jaa­ja (STO­ry).

Sarin kir­jat syven­ty­vät orga­ni­saa­tio­elä­män eri puo­liin kuten joh­ta­mi­seen, val­taan, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­hin ja orga­ni­saa­tio­kult­tuu­riin. Blo­gi www.solmukohtia.fi syven­tyy työyh­tei­sö­jen ja ihmis­suh­tei­den maa­il­maan ja tar­kas­ta­lee myös onnel­li­sen elä­män piir­tei­tä. 

Twit­ter @KuuselaSari
Lin­ke­dIn Sari Kuuse­la

Pin It on Pinterest