Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Ystävällisyys

Mielenmaisemia: Ystävällisyys

– En jak­saisi aina niitä työ­paikan pahan­tah­toisia, purki kollega mieltään lou­nas­jo­nossa. Jat­koimme kes­kus­telua siitä, mikä näyk­ki­jöistä tekee niin vai­keita kohdata. Pää­dyimme sillä kertaa kaik­ki­naisen lem­peyden ja myö­tä­mie­li­syyden puutteeseen.

Ystä­väl­lisyys läm­mittää. Se vie saman verran aikaa kuin töykeys, mutta luo toi­sen­laisen ilma­piirin ja vielä pit­kä­ai­kai­semman muiston – eikä sitä halua sitä unohtaa, toisin kuin tylyt kommentit. 

Ystä­väl­lisyys ei suinkaan tar­vitse tekoja. Se välittyy kat­seissa ja koh­taa­mi­sissa. Niistä voi pää­tellä paljon ihmisten väli­sistä suh­teista ja ilma­pii­ristä. Ne pal­jas­tavat työyh­teisön kovimman ytimen, ihmisten arvos­ta­misen. Toisen huo­maa­minen ja hyvän­tah­toinen suh­tau­tu­minen eivät ole vain hyvien tapojen mukaista. Ne ovat keino lisätä hyvin­vointia ja tuot­ta­vuutta työyhteisössä.

Ystä­väl­lisyys ei vaadi paljoa, vain myön­teisen katseen, huo­maa­vaiset sanat ja tietyn kii­reet­tö­myyden tunnun. Se vir­kistää mieltä ja luo yhteyden ihmisten välille, vaikka olisi vain ope­teltu tapa tai työ­nan­tajan edel­lyt­tämää. Se tuntuu kui­tenkin hyvältä ja juuri minulle tar­koi­te­tulta, vaikka näkee saman koh­dis­tuvan myös muihin. Se ei tee ystä­viksi, mutta antaa siihen mahdollisuuden. 

---

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000