Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Haltioituminen

Mielenmaisemia: Haltioituminen

Hetki, jolloin lumoudut mai­se­masta tai kat­seesta, joka kos­kettaa. Näet aurin­gon­nousun oranssin ja tur­koosin kirk­kaampina kuin ennen ja lokkien siipien liikkeen valai­sevan taivaan. Rie­mastut siitä, mitä kuulet kes­kus­te­lussa tai luet uudesta kir­jasta. Uusi näkö­kulma kietoo mukaansa yllättäen, eikä mikään tunnu enää samalta kuin hetki sitten. 

Kyky hal­tioitua antaa aina uudelleen sisältöä elämään. Sitä voisi kutsua myös innos­tu­mi­seksi, mutta hal­tioi­tu­minen on jotain enemmän. Se läm­mittää koko päivän, innos­tu­minen sen sijaan voi sammua yhtä nopeasti kuin syttyä.

Hal­tioi­tu­minen on sitä, kun havainto jos­takin valtaa koko mielen. On läsnä het­kessä ja nauttii siitä, mitä näkee. Hal­tioi­tu­misen lahja on kai­killa, jotkut meistä vain ovat tukah­dut­taneet sen vuosien myötä. Se on onneksi helppo palauttaa, kunhan sallii itselleen jälleen tunteet.

Ihmetys ja ihas­tu­minen asioiden äärellä eivät vaadi mitään suurta ja eri­tyistä, vaan pikem­minkin jotain pientä ja päi­vit­täistä. Telk­kä­poikue pie­nessä kau­pun­ki­lam­messa, eri­koisen näköinen kotilo tai ihmisten iloiset ilmeet ja puheen­sorina kah­vi­lassa. Yhtä hyvin lii­kuttava puhe, osuva kom­mentti Twit­te­rissä tai kiin­nostava valokuva Ins­ta­gra­missa voivat saada vaikuttumaan.

Hal­tioi­tu­misen tunne täyttää mielen ja saa muun unoh­tumaan het­keksi. Kun palaa takaisin arkeen on iloi­sempi, koko­nai­sempi olo ja maailma tuntuu elä­väm­mältä, täy­dem­mältä ja moni­puo­li­sem­malta. Kyky ja halu kokea iloa ja kii­tol­li­suutta ovat tarpeen, jotta tun­teiden koko kirjon saa käyttöön. On avoin uusille koke­muk­sille, vaikka ne tuli­si­vatkin tutuista asioista. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000