Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Avuliaisuus

Mielenmaisemia: Avuliaisuus

Aut­ta­minen on piirre, joka saa elämän sujumaan, niin oman kuin toisten. Se on jotain, joka voi olla luon­taista, mutta sen voi myös omaksua ympä­ris­töstään ja omista koke­muk­sista. Lapset ovat usein avu­liaita, aikuiset ovat joskus menet­täneet luon­taisen kykynsä auttaa ilman vastapalvelusta. 

Avu­liaisuus leviää koh­taa­mi­sissa. Hyvänä esi­merkkinä oli ohiajava pyö­räilijä, joka pysähtyi heti aut­tamaan ja haki hajonneen pol­kimen tilalle uuden kotoaan viiden kilo­metrin päästä. Nolona pahoit­telin hänelle syn­ty­nyttä vaivaa, mutta vastaus sai mietteliääksi.

– Maa­il­mal­lahan tulee tilan­teita, joissa tar­vitsee apua ja joltain löytyy aina kel­la­rista se, mitä tar­vitaan. Sitä var­tenhan me olemme, toi­siamme varten. 

Teot tuovat tyy­ty­väi­syyttä. Ja kuten tut­ki­muk­sista tie­detään, aut­ta­minen vai­kuttaa jopa myön­tei­semmin aut­tajaan kuin autet­tavaan. Autettava saa kon­kreet­tisen avun, auttaja hen­kisen. Avu­liaat tai­ta­vatkin olla eri­tyisen tyy­ty­väisiä elä­määnsä. Silloin on helppo olla lähellä muita. 

--

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000