Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Aut­ta­mi­nen on piir­re, joka saa elä­män suju­maan, niin oman kuin tois­ten. Se on jotain, joka voi olla luon­tais­ta, mut­ta sen voi myös omak­sua ympä­ris­tös­tään ja omis­ta koke­muk­sis­ta. Lap­set ovat usein avu­liai­ta, aikui­set ovat jos­kus menet­tä­neet luon­tai­sen kykyn­sä aut­taa ilman vas­ta­pal­ve­lus­ta. 

Avu­liai­suus levi­ää koh­taa­mi­sis­sa. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä oli ohia­ja­va pyö­räi­li­jä, joka pysäh­tyi heti aut­ta­maan ja haki hajon­neen pol­ki­men tilal­le uuden koto­aan vii­den kilo­met­rin pääs­tä. Nolo­na pahoit­te­lin hänel­le syn­ty­nyt­tä vai­vaa, mut­ta vas­taus sai miet­te­li­ääk­si.

– Maa­il­mal­la­han tulee tilan­tei­ta, jois­sa tar­vit­see apua ja jol­tain löy­tyy aina kel­la­ris­ta se, mitä tar­vi­taan. Sitä var­ten­han me olem­me, toi­siam­me var­ten.

Teot tuo­vat tyy­ty­väi­syyt­tä. Ja kuten tut­ki­muk­sis­ta tie­de­tään, aut­ta­mi­nen vai­kut­taa jopa myön­tei­sem­min aut­ta­jaan kuin autet­ta­vaan. Autet­ta­va saa kon­kreet­ti­sen avun, aut­ta­ja hen­ki­sen. Avu­li­aat tai­ta­vat­kin olla eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä. Sil­loin on help­po olla lähel­lä mui­ta.

Pin It on Pinterest