Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kuuntelu

Mielenmaisemia: Kuuntelu

Kertoa vai kuun­nella? Puhutko mie­luimmin itse vai mal­tatko myös kuun­nella toisen ajatuksia?

Moni tun­nistaa itsensä jom­mas­ta­kum­masta. Joku haluaa itse olla aina äänessä ja kertoa oman tari­nansa tai näke­myk­sensä. Toinen taas on kiin­nos­tu­neempi siitä, mitä muilla olisi sanot­tavaa, ja malttaa olla hetken itse hiljaa – ja ennen kaikkea kysyä muilta, mitä näillä on mielessä.

Tai jaksaa yksin­ker­tai­sesti kysyä, millä mie­lellä toinen on. Kysy­minen ja kiin­nostus ovat väyliä toisen kuun­teluun. Kaikki ehkä eivät ole sel­laisia, jotka haluai­sivat tai roh­ke­ni­sivat ottaa tilaa silloin, kun sitä ei anneta.  Silloin ei tarvita muuta kuin katseen koh­dis­ta­minen seu­rueen hil­jaisiin, ystä­väl­linen ilme ja kysymys: mitä sinä tästä ajat­telet? Se antaa paikan ryh­mässä ja mah­dol­li­suuden osal­listua yhteiseen kes­kus­teluun. Kun ottaa mukaan, ei jätä syrjään.

---

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000