Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Äänet

Mielenmaisemia: Äänet

Se, mitä kuu­lemme, on mer­kittävä mielen maisema. On ihan eri asia olla ympä­ris­tössä, jossa mus­ta­rastaan laulu sekoittuu leh­ti­metsän lin­tujen moniin ääniin ja vaihtuu kiu­rujen liver­rykseen pel­lolla. Tai kuulla tik­kojen kirskuva ääni ja hauk­kojen kil­jah­dukset ava­ralla taivaalla.

Linnut näyt­tävät her­kiltä ja vapailta, ole­mi­seensa kes­kit­ty­neiltä. Lin­tujen laulu tekee itses­täkin höy­henen kevyen ja tarkan aska­reissaan, tie­toi­semman toi­mijan. Koneiden ääni puu­duttaa ja saa huomion siir­tymään muuhun. Äänet her­kis­tävät ja vai­men­tavat samanaikaisesti. 

Kun on sisällä hil­jai­suu­dessa, vain tie­to­koneen hurina seurana, on huomio siinä, mitä tekee. Kun kuulee muzakin kaup­pa­kes­kuk­sessa, ylei­sö­ti­lai­suuden kiih­tyvän puheen­so­rinan tai autojen tau­koa­mat­toman virran ruuh­ka­lii­ken­teessä, ei päähän mahdu muuta.  On eri asia tuntea ole­vansa omien aja­tus­tensa kuin jat­kuvan melun keskellä.

Kun kuulee tuulen suhinan vil­ja­pel­lossa ja puiden leh­dissä tai aal­tojen lipla­tuksen ja loiskeen rantaan, tuntee ole­vansa yhtä veden ja ilman jat­kuvan liikkeen kanssa. Virtaa itsekin vapaasti, mutta yhdessä muiden kanssa, pää­määrää kohti.

Kun liikkuu autotien vie­ressä ja kuulee sen jat­kuvan aal­toi­levan kohinan pau­haavan, siirtyy meteli osaksi aivoja. Turtuu, taantuu ja sulkee aja­tuk­sensa itseltään. Melu estää ajat­te­le­masta, voimat hii­puvat meteliin.

Rau­hoittava ääni­maailma antaa tilaa, sekava pakottaa aja­tukset yhteen muottiin tai saa pake­nemaan. Kun valitset ääni­maa­ilmasi, hyväksyt samalla itsesi tai jonkun muun näköisen elämän. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000