Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Erilaisia tyylejä 3/3

Sosi­aa­liset tilanteet jät­tävät jokaiseen jäl­kensä. Joskus lempeän merkin oppi­mi­sesta, välillä kipeän haavan, vähintään muis­ti­jälkiä eri­lai­sista ihmi­sistä. Har­joit­te­lu­pai­kastani muistan vuosien jäl­keenkin läm­pimän ilma­piirin ja yhteisen innon tehdä par­haansa. Tunnelma

Lue lisää 

Erilaisia tyylejä 2/3

Monessa työ­pai­kassa ihmiset alkavat muis­tuttaa toi­siaan, sillä omak­summe ryhmän kult­tuurin nopeasti. Oma vai­ku­tuk­sensa on myös sillä, että päi­vässä ollaan yhdessä monta tuntia. Moni myös hakee tie­toi­sesti muista mallia,

Lue lisää 

Erilaisia tyylejä 1/3

Vaikka sanomme, että asiat rat­kai­sevat, on suh­teilla usein suu­rempi mer­kitys. Ei kai nyt sentään, eikö osaa­mi­sella ole vai­ku­tusta? Tie­tenkin on, mutta ihmisten siteitä ja tun­teita toi­siinsa on hankala

Lue lisää 

Yhteisöjen sankarit ja konnat 3/3

Kes­tävän aseman saa­minen yhtei­sössä edel­lyttää tun­nus­tusta sekä joh­dolta että ver­tai­silta. Joh­dolta saatu suit­sutus on tie­tenkin oiva keino nostaa joku esille, mutta se ei vielä takaa muiden arvos­tusta. Todellinen

Lue lisää 

Yhteisön sankarit ja konnat 2/3

Entä sitten yhteisön san­karit? Kun konnia yri­tetään työntää taka-alalle, san­ka­reita nos­tetaan jat­ku­vasti esille ja jalus­talle. Ne, jotka voit­tavat yhtei­sölle tär­keitä tais­te­luita, pää­sevät myös vai­kut­tamaan enemmän. Ne, joita ihaillaan,

Lue lisää 

Yhteisön sankarit ja konnat 1/3

Olet var­masti tavannut sekä yhteisön san­ka­reita että konnia. Ei, en tar­koita, että heidän ase­mansa olisi viral­li­sesti juuri tuo, mutta epä­vi­ral­li­sesti kaikki kyllä tie­tävät, mil­lainen leima heihin on lyöty.

Lue lisää 

Verkostojen valta 3/3

Luin kiin­nos­tavan tiedon filo­sofian tohtori Anna-Leena Airon ver­kos­to­tut­ki­muk­sesta, jossa oli havain­nol­lis­tettu säh­kö­postien mää­rällä ihmisten välisiä siteitä. Tulosten mukaan niiden kanssa, joihin on vain heikko yhteys, vaih­detaan noin puolet

Lue lisää 

Verkostojen valta 2/3

Menin uuteen työ­paikkaan, jota esi­henkilö kuvasi asian­tun­te­vaksi, innos­tu­neeksi ja yhteis­työ­hen­ki­seksi. Olin innoissani, sillä kai­pasin uuden­laista ajat­telua ja yhdessä teke­mistä. Otin siis heti ensim­mäisinä päivinä aktii­visen roolin, sillä halusin

Lue lisää 

Verkostojen valta 1/3

Tiedät var­masti miltä tuntuu mennä tilai­suuteen, jossa moni tuntee toi­sensa mutta sinä et juuri ketään. Näet iloisia ilmeitä ja kes­kenään jut­te­levia ihmisiä, jotka ovat niin lähekkäin, ettet oikein

Lue lisää 

Minäkö asenteellinen? 2/2

Mui­noinen yhteis­työ­kump­panini suh­tautui ihmisiin hyvin kak­si­ja­koi­sesti. Oli niitä, joita hän ilmi­sel­västi arvosti, ja niitä, joita hän ei oikeastaan voinut sietää. Ja sitten oli niitä, jotka tun­tuivat hänestä samanaikaisesti

Lue lisää 

Minäkö asenteellinen? 1/2

Tehdään pieni aja­tus­leikki. Pidätkö itseäsi vas­tuul­lisena, itse­näisenä ja kehit­ty­mis­ky­kyisenä?  Koh­telet toisia aina hyvin, myös silloin, kun olet vihainen, pet­tynyt tai tur­hau­tunut. Toimit rei­lusti ja osoitat luot­ta­musta, sillä tiedät,

Lue lisää 

Tarinoiden totuus 4/4

Ihmisenä ole­minen on tari­noiden ker­to­mista, on moni sanonut. Tutkija Maria Lassila-Merisalo lisää, että haemme hal­linnan tun­netta luo­malla tapah­tumien välille yhteyksiä, joita niillä ei todel­li­suu­dessa vält­tä­mättä ole. Tun­nistan sen omassakin

Lue lisää 

Tarinoiden totuus 3/4

 Se, mitä toi­sis­tamme ker­romme, on tärkeä osa yhteistä elämää. Vai tie­dätkö mitään paikkaa, jossa pysyt­täisiin tiu­kasti vain niin sano­tussa asiassa, eikä koskaan puhut­taisi mitään ihmi­sistä? Minä en. Jutut,

Lue lisää 

Tarinoiden totuus 2/4

 Jutut, juorut ja tarinat ovat osa ryhmän kult­tuuria. Ne yhdis­tävät saman­hen­kisiä ja osoit­tavat, ketkä kuu­luvat meihin ja ketkä ovat niitä muita. Vähän niin kuin nauru. On niitä, jotka

Lue lisää 

Tarinoiden totuus 1/4

Tiedät kyllä, mistä on kyse, kun menet työ­paikan kah­vi­huo­neeseen ja siellä olevat hil­je­nevät. Tai kun joku vedetään syrjään käy­tä­vällä tai ystävien tapaa­mi­sessa joku alkaa puhua hil­jai­sem­malla äänellä saaden

Lue lisää 

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 5/5

Moni sosi­aa­linen tilanne saakin komedian tai tra­gedian piir­teitä tai tuntuu kään­tyvän fars­siksi tai kau­hu­ta­ri­naksi. Tyy­li­la­jista riip­pu­matta monessa yhtei­sössä on myös pieniä klikkejä, jotka antiikin näy­telmien kuoron tavoin huolehtivat

Lue lisää 

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 4/5

Mitä tar­kemmin sää­delty sosi­aa­linen tilanne on, sitä näyt­tä­möl­li­sempi siitä tulee. Ajattele esi­mer­kiksi viral­lisia tapaa­misia, juhlia tai pitkät perinteet omaavia tilai­suuksia. Ne ete­nevät tietyn kaavan mukaan ja muis­tut­tavat enemmän

Lue lisää 

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 3/5

Toisten ymmär­tä­mistä moni­mut­kaistaa sekin, että omasta toi­min­nastaan on paljon paremmin perillä kuin muiden. Omat motiivit ja teot tun­tuvat yleensä perus­tel­luilta ja fik­suilta, kun taas toisten teke­miset tai puheet

Lue lisää 

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 2/5

Yritys antaa itsestään halua­mansa kuva on vain osa vuo­ro­vai­ku­tusta, eikä vai­ku­tel­masta voi päättää yksin. Vuo­ro­vai­kutus on sanan­mu­kai­sesti jat­ku­vasti muuttuva tila, jossa jokainen reagoi eri tavoin toi­siinsa. Puheella on

Lue lisää 

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 1/5

Moni sosi­aa­linen tilanne tuntuu vaa­tivan hieman näyt­te­lijän taitoja. Mieti vaikka omaa toi­min­taasi. Menet työ­haas­tat­teluun teh­tävän mukai­sesti pukeu­tu­neena ja har­kitset, mitä puhut haas­tat­te­lussa. Otat eri­laisen roolin asiak­kaiden kuin perheen

Lue lisää 

Suhteiden merkitys 3/3

Hyvät suhteet edis­tävät yhteis­työtä, mutta kuten esi­merkkini kertoo, energia voi myös kulua innos­tuksen sijasta tur­hau­tu­miseen, vält­telyyn tai näen­näiseen teke­miseen. Mutta vaikka huo­nosti suju­vissa tilan­teissa ärtymys on pin­nalla eivätkä

Lue lisää 
Soita 000 000 0000