Blogi

Aiheet

Uudistuminen

Mielenmaisemia: Uudistuminen 

Hartiat jumit­tuvat pal­josta kir­joit­ta­mi­sesta tai selkä soh­valla loju­mi­sesta.  Jalat rasit­tuvat pel­kästä juok­se­mi­sesta ja ainainen salaatin syö­minen voi alkaa tympiä. Silloin tar­vitaan jotain muuta. Uudis­tu­minen tuo uutta ja samalla

Lue lisää 
Yllätykset

Mielenmaisemia: Yllätykset 

Mat­ka­päivät eivät aina suju niin kuin luuli, hyvästä val­mis­te­lusta huo­li­matta. Niin kuin sinä kesänä, kun siihen asti loistava pyö­rätie siirtyi yhtäkkiä kapealle vil­kas­lii­ken­tei­selle maan­tielle. Pyö­räi­lijää opas­tettiin ottamaan juna

Lue lisää 

Yhteistyön mielenmaisemia 

Yhteistyö on kes­kus­telua, tekoja ja kuul­luksi tule­mista. Mukaan otta­mista, halua auttaa ja posi­tii­vista suh­tau­tu­mista. Mukaan tem­pau­tu­misen hetkiä, jolloin yhteinen asia vie mukanaan niin, ettei malt­taisi lopettaa. Miten yhteistyötä

Lue lisää 
Juoksija-lehti 03_2021

Mielenmaisemia-kirja Juoksija-lehdessä 

Näin Tanja Piha kir­joittaa Mie­­­len­­­mai­­­semia-kir­­­jasta Juoksija-leh­­­dessä 3/2021: “Pyö­rä­retki itseen  Mie­­­len­­­mai­­­semia-kirja kutsuu seik­kai­lulle halki Euroopan sekä tutus­tumaan omaan mieleen. Sari Kuuselan kir­joittama kirja kertoo koke­muk­sista, jotka syn­tyvät het­kestä, palaavat

Lue lisää 
Mielialan muutos

Mielenmaisemia: Mielialan muutos 

Tilanne, jolloin ärtymys muuttuu levol­li­suu­deksi tai kiukku välin­pi­tä­mät­tö­myy­deksi. Kun tympeys vaihtuu ute­liai­suu­deksi tai raskaat mietteet herää­väksi kiin­nos­tuk­seksi. Se on kohta, jolloin pystyy pääs­tämään irti niistä aja­tuk­sista, joihin on

Lue lisää 
Haltioituminen

Mielenmaisemia: Haltioituminen 

Hetki, jolloin lumoudut mai­se­masta tai kat­seesta, joka kos­kettaa. Näet aurin­gon­nousun oranssin ja tur­koosin kirk­kaampina kuin ennen ja lokkien siipien liikkeen valai­sevan taivaan. Rie­mastut siitä, mitä kuulet kes­kus­te­lussa tai

Lue lisää 
Kannustaminen

Kannustamisen merkityksestä 

Vais­toamme her­kästi muiden tun­ne­tilan. Eri­tyi­sesti voi­makkaat tunteet välit­tyvät sosi­aa­li­sissa tilan­teissa ja värit­tävät tun­nelmaa. Posi­tii­viset tunteet mah­dol­lis­tavat ja raken­tavat, nega­tii­viset tunteet masen­tavat. Ja sitten on vielä se kolmas vaihtoehto.

Lue lisää 
Äänet

Mielenmaisemia: Äänet 

Se, mitä kuu­lemme, on mer­kittävä mielen maisema. On ihan eri asia olla ympä­ris­tössä, jossa mus­ta­rastaan laulu sekoittuu leh­ti­metsän lin­tujen moniin ääniin ja vaihtuu kiu­rujen liver­rykseen pel­lolla. Tai kuulla

Lue lisää 
Hiljaisuus

Mielenmaisemia: Hiljaisuus 

Hil­jaisuus on se, mitä tar­vitsee kuul­lakseen itsensä. Ei äänet­tö­myyttä, sitä, että ei kuulu mitään. Mie­luiten luonnon ääniä omien aja­tusten taus­talle. Tuulen huminaa, lin­tujen laulua, taus­talla kuu­luvia työn ääniä.  Äänimaiseman

Lue lisää 
Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on vaativa laji 

Vapaa­eh­toistyö on vaikea laji. Innos­tu­minen kantaa pit­källe, ja jos työ tuntuu edelleen kiin­nos­ta­valta ja mie­lek­käältä, sitä on helppo jatkaa. Mutta jos muut asiat alkavat viedä aikaa tai syntyy

Lue lisää 
Aika

Mielenmaisemia: Aika 

”Mer­kitse itsellesi tär­keimmät asiat kalen­teriin, älä pel­kästään prio­risoi sitä mitä kalen­te­rissa sattuu olemaan.” Mie­te­lause hotellin käy­tä­vällä. Tär­keintä on tehdä, mikä on itselle tärkeää. Huo­lehtia siitä, että sille on

Lue lisää 
tervehtiminen

Tervehtimisen voima 

Hel­singin Sanomat kir­joitti 27.2.2021 ter­veh­ti­mi­sestä ja sen mer­ki­tyk­sestä. Kir­joitin samasta aiheesta muutama vuosi sitten syk­syllä sen het­kisen kes­kus­telun innoit­tamana: Keväällä käytiin eri medioissa vil­kasta kes­kus­telua siitä, miten kohtaamme

Lue lisää 
Mielenmaisemia

Mistä kirjoittaminen alkaa? 

Mistä kirjan kir­joit­ta­minen alkaa? Joskus ideasta, joskus pyyn­nöstä, joskus siitä, että miettii, mitä haluaisi ymmärtää paremmin. Tällä kertaa teksti alkoi syntyä koke­muk­sista ja sopi­vasta ajan­koh­dasta. Se, mitä ihmisten

Lue lisää 
Vaihtelun voima

Vaihtelun voima 

Joskus on tilan­teita, joissa aja­tukset ovat jumiu­tuneet kier­tämään samaa rataa. Yrität miettiä jotain uutta, mutta palaat kui­tenkin het­kessä vanhaan.  Onnistut kes­kit­tymään vähäksi aikaa johonkin muuhun, kunnes se sama

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Pyöräily 

– Mitä suo­ma­laiset tekevät, jos eivät har­rasta pyö­räilyä? Kysy­myksen esitti rouva, joka oli samaan aikaan juo­ma­tauolla. Ennen kuin ehdin vastata, hän jatkoi totea­malla, että jotain ulkoiluun liit­tyvää tietenkin,

Lue lisää 
Onnistumisesta

Onnistumisesta 

Onnis­tu­minen on tulosten lisäksi ennen kaikkea tunne, joka syntyy, kun tuntee saa­vut­ta­neensa jotakin, pientä tai suurta. Se on siis seuraus hyvästä työstä. Huomion kiin­nit­tä­minen onnis­tu­misiin on keino motivoida

Lue lisää 
Mielenmaisemia

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä 

Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja ihmis­suh­teista käy­tän­nön­lä­hei­sesti ja tar­kasti. Samalla se pal­jastaa, kuinka pie­nillä het­killä, sanoilla ja

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Yhteisöllisyys 

Yhteen­kuu­lu­vuuden tunne syntyy hel­posti. Kun kävelee kau­pun­gilla muiden kul­ki­joiden kanssa samaan suuntaan. Kun ajaa pyö­rällä ja vastaan tulee muita pyö­räi­li­jöitä. Samalla rei­tillä, samaa teke­mässä. Tai teras­silla illan lämmössä

Lue lisää