Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Blogi

Aiheet

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 2/5

Yritys antaa itsestään halua­mansa kuva on vain osa vuo­ro­vai­ku­tusta, eikä vai­ku­tel­masta voi päättää yksin. Vuo­ro­vai­kutus on sanan­mu­kai­sesti jat­ku­vasti muuttuva tila, jossa jokainen reagoi eri tavoin toi­siinsa. Puheella on

Lue lisää 

Näyttämöllisyys ja esittämisen voima 1/5

Moni sosi­aa­linen tilanne tuntuu vaa­tivan hieman näyt­te­lijän taitoja. Mieti vaikka omaa toi­min­taasi. Menet työ­haas­tat­teluun teh­tävän mukai­sesti pukeu­tu­neena ja har­kitset, mitä puhut haas­tat­te­lussa. Otat eri­laisen roolin asiak­kaiden kuin perheen

Lue lisää 

Suhteiden merkitys 3/3

Hyvät suhteet edis­tävät yhteis­työtä, mutta kuten esi­merkkini kertoo, energia voi myös kulua innos­tuksen sijasta tur­hau­tu­miseen, vält­telyyn tai näen­näiseen teke­miseen. Mutta vaikka huo­nosti suju­vissa tilan­teissa ärtymys on pin­nalla eivätkä

Lue lisää 

Suhteiden merkitys 2/3

Jokai­sessa ryh­mässä tuntuu aina olevan joku hankala, joku kiuk­kuinen ja joku her­kästi vastuun ottava. Joku, joka sovit­telee tilan­netta mui­denkin puo­lesta, ja joku, jolle on tärkeää olla suo­sittu. Joku,

Lue lisää 

Suhteiden merkitys 1/3

Jokainen hetki yhdessä rakentaa yhteistä sosi­aa­lista todel­li­suut­tamme. Tilanteet, joissa koh­taamme. Tavat, joilla koh­te­lemme toi­siamme. Tunteet, joita toi­sis­samme herä­tämme. Välil­lämme olevat suhteet, jotka syn­tyvät, vah­vis­tuvat, hii­puvat tai lak­kaavat. Kaikki

Lue lisää 

Sosiaalinen valta 3/3

Kyse on vallan tur­me­le­vasta vai­ku­tuk­sesta. Niin voi käydä kenelle tahansa, joka on saanut vai­ku­tus­valtaa ja aseman, jossa alkaa tuntea itsensä kor­vaa­mat­to­maksi. Muutos tapahtuu vähi­tellen. Kun pärjää teh­tä­vässään ja

Lue lisää 

Sosiaalinen valta 2/3

Joskus toivot myös voivasi salata, mitä todel­li­suu­dessa ajat­telet. Sosi­aa­linen valta onkin saman­ai­kai­sesti sekä näkyvää että pii­lo­tettua. Joskus on hyötyä siitä, että kaikki tie­tävät, keiden kanssa olet läheinen, toisinaan

Lue lisää 

Sosiaalinen valta 1/3

Sosi­aa­lisen vallan maailma on meille kai­kille tuttu. Siinä on kyse vai­kut­ta­mi­sesta: kuka kuun­telee ketä, keneltä kysytään neuvoa, kenen mie­lipide on pai­navin ja rat­kai­sevin. Palauta mie­leesi vaikka vii­meisin tapaaminen

Lue lisää 

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 3/3

Moni tietää koke­muk­sesta, että jotain on pie­lessä, jos on itse aina aloit­teen­tekijä ja toinen vas­tailee vain mini­mi­määrän. Jossain vai­heessa sitä alkaa aja­tella, että ei sitten. Aiemmin niin aktiivinen

Lue lisää 

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 2/3

Jos yhteisön toi­minta rakentuu arkisen yhteistyön sijasta nor­mi­tet­tujen koh­taa­misten varaan, voivat ihmiset jäädä vie­raiksi toi­silleen. Mieti esi­mer­kiksi jotain sinulle tuttua orga­ni­saa­tiota. Jos tavataan vain aika­tau­lu­te­tuissa pala­ve­reissa, on vaikea

Lue lisää 

Jäänkö ryhmässä sittenkin yksin? 1/3

Uuteen ryhmään liit­ty­minen vaatii sen tapojen opet­telua. Kun olin hetki sitten ensim­mäisiä kertoja mukana kun­to­sa­li­ryh­mässä, joka oli ennenkin tree­nannut yhdessä, hain jonkin aikaa paik­kaani. Muut tie­sivät, mitä tehdä

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 4/4

Kokemus on toden­nä­köi­sesti tuttu monelle. Riippuu tilan­teesta, ketä kuun­nellaan her­källä kor­valla. Ja joskus tär­keämpää on se, kuka asian sanoo, kuin itse asia. Entä jos jät­täy­tyisi han­ka­lissa tilan­teissa sivum­malle ja

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 3/4

Kun tunteet alkavat jyllätä, kan­nattaa olla tarkkana. Jouk­ko­voiman tun­nistaa esi­mer­kiksi siitä, että ryhmän jäsenet ovat alt­tiita vai­kut­ta­mi­selle tai uskovat her­kästi asioita kysee­na­lais­ta­matta mitään. Se näkyy myös suvait­se­mat­to­muutena, mustavalkoisena

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 2/4

Joukko voi kietoa yksilön val­ta­pii­riinsä. Silloin oman ajat­telun ja har­kinnan tilalle astuu joukon yhteinen tahto, joka vie mukanaan kuin tul­va­virta.  Siitä on kiehtova kuvaus Elias Canettin klas­si­kossa Joukko

Lue lisää 

Joukkoon kuulumisen lumo 1/4

Kukapa ei haluaisi tutustua ihmisiin, jotka ovat kieh­tovia esi­merkkejä siitä, mihin itsekin pyrkii. Olla mukana siellä, missä on kiin­nos­tavia tyyppejä ja kivaa teke­mistä. Tai tuntea kuu­lu­vansa ryhmään, joka

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 4/4

Koke­muk­sesta jäi jäljet. Sillä kertaa tunsin itse olevani se, joka petti muiden luot­ta­muksen. Heitin romu­koppaan sanat­toman sitou­muksen, ääneen lausu­mat­tomat lupaukset ja lojaa­liuden hyviä kol­legoja kohtaan. Se tapahtui niin

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 3/4

Tuntui, ettei koskaan voinut tietää milloin räjäh­täisi tai astuisi jonkun virit­tämään ansaan. Jokainen meistä yritti näyt­täytyä joh­dolle valit­se­misen arvoisena. Siksi joka ikinen teko ja puheen­vuoro työyh­teisön näyt­tä­möllä oli

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 2/4

Tun­nistan myös ystävyys- ja lojaa­liusansat. Ne perus­tuvat luot­ta­musansan tavoin siihen, että uskoo suhteen olevan läheinen ja vas­ta­vuo­roinen. Ystävät ovat tär­keitä, eikä yhteyttä halua menettää. Työ­pai­kalla tai vaikkapa vapaaehtoistyössä

Lue lisää 

Sosiaaliset ansat 1/4

Mistä sosi­aa­li­sessa ansassa on kyse? Yhtenä päivänä vain huomaat olevasi jumissa. Olet aivan eri lin­joilla kuin sinulle läheinen ihminen, mutta epäröit, kuinka voi­mak­kaasti tuot sen esille, sillä toiselle

Lue lisää 

Pääsenkö mukaan? 3/3

Mikä sitten jäi puut­tumaan yhteis­työstä? Aito yhdessä teke­misen halu, sillä vähintään lievä epä­luu­loisuus tuntui koko ajan var­jos­tavan työs­ken­te­lyämme. Ikään kuin kai­kessa olisi aina ollut jotakin muuta takana, vaikkei

Lue lisää 

Pääsenkö mukaan? 2/3

Pelko siitä, ettei tule läm­pi­mästi tai edes neut­raa­listi vas­taa­no­te­tuksi työ­tiimiin, har­ras­tus­po­rukkaan tai mihin tahansa itselle tär­keään ryhmään, on uudessa tilan­teessa aina läsnä. Mutta ovatko kaikki yhtä epä­varmoja? Luulen,

Lue lisää 
Soita 000 000 0000