Blogi

Aiheet

Työn ilo

Työn ilo syntyy yhdessä 

Psy­ko­lo­ginen tur­val­lisuus on tunne siitä, että kokee voi­vansa olla oma itsensä ja puhua suoraan ilman kiel­teisiä seu­rauksia. Sillä on suora vai­kutus luot­ta­muksen koke­mukseen. Sen sijaan ilma­piiri, joka tuntuu

Lue lisää 
Vuorovaikutus

Tarvitaan aikaa 

Mitä vähemmän koke­musta yhdes­sä­olosta on ja mitä huo­nommin tun­nemme toi­semme, sen vai­keampaa vuo­ro­vai­kutus on. Siksi tutus­tu­misen mer­ki­tystä ei voi korostaa liikaa. Tun­te­minen on paitsi edel­lytys luot­ta­muksen syn­ty­mi­selle myös

Lue lisää 

Menneisyyden varjo 

Ihmisten väli­sillä suh­teilla on yhtei­sössä aina iso rooli. Eri­tyi­sesti johdon ja mie­li­pi­de­vai­kut­tajien antama malli siitä, keihin voi luottaa, on vahva toi­minnan nor­mittaja. Jokainen huomaa kyllä nopeasti, keitä pidetään

Lue lisää 
Mallit

Mallit ja odotukset 

Yksi tapa päästä paremmin perille siitä, mistä ris­ti­rii­ta­ti­lan­teissa on kyse ja mitä niissä voisi tehdä, on kiin­nittää huomio siihen, mil­laiset mallit ohjaavat yhteisön toi­mintaa. Millä on suurin vaikutus

Lue lisää 
Muutos

Ongelmat kertovat muutostarpeesta 

Yhdessä työ­teh­tä­vässäni päiväni täyt­tyivät eri­lai­sista ongel­ma­ti­lan­teiden sel­vit­te­lyistä ja rat­kai­sujen hake­mi­sesta. Oli työnjaon epä­sel­vyyksiä, vääriä käsi­tyksiä teh­tävien sisäl­löstä, vai­keiksi koettuja työ­pareja, han­kalia työ­ryhmiä ja paljon takana puhu­mista ja juoruilua.

Lue lisää 

Erimielisyyksien selvittämisestä 

Eri­laisten näke­mysten kautta syntyy uusia oival­luksia, joten eri mieltä ole­mista ei kannata väl­tellä. Ja harvoin olem­mekaan täysin samaa mieltä kai­kista asioista. Niin kauan kuin eri­mie­li­syydet sel­vi­tetään yhdessä eivätkä

Lue lisää 
Auttaminen

Auttaminen kannattaa 

Yhteisön kult­tuuri on rat­kai­sevaa halulle auttaa. Se on luon­tevaa silloin, kun sitä odo­tetaan tai kun tuntee ole­vansa luot­to­henkilö, mutta myös silloin, kun on itsekin saanut apua. Silloin auttamatta

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Itsekkyys 

Suuri ego. Mikä ihana tekosyy käyt­täytyä kuten haluaa. Pysäyttää lii­kenne, kun haluaa kävellä tien yli. Puhua niin kovaa, että koko ravin­to­lasali kuulee. Ottaa aina pel­leilme ja -asento valokuviin.

Lue lisää 
Suhteet

Hyvät suhteet 

Par­haim­millaan hyvät suhteet ihmisten välillä luovat posi­tii­visen luot­ta­muksen kierteen: kun luo­tamme toi­siimme, vah­vistuu myös lähei­syyden kokemus ja halu auttaa, ja se puo­lestaan lisää yhteis­työtä. Hyvin sujuva vuo­ro­vai­kutus vahvistaa

Lue lisää 
luottamus

Aktiivisuus kannattaa 

Harva jaksaa luottaa sel­laiseen, joka jat­ku­vasti unoh­telee, ei vastaa yhtey­den­ot­toihin tai tekee jotain ihan muuta kuin mitä sovittu. Alun perin hyväs­täkin suh­teesta huo­li­matta alkaa epä­varmuus hiipiä aja­tuksiin ja

Lue lisää 
Vastavuoroisuus

Vastavuoroisuus ratkaisee 

Mistä vas­ta­vuo­roi­suu­dessa oikein on kyse? Vas­ta­vuo­roisuus on nimensä mukai­sesti molem­min­puo­lista ymmär­rystä ja aktii­vi­suutta. Jaamme yhdessä aja­tuksia ja tietoa, kan­nus­tamme toi­siamme toteut­tamaan haa­veita ja luomme uskoa onnis­tu­miseen. Ja mikä tärkeintä,

Lue lisää 
Sisäpiiri

Sisäpiirissä 

Vas­ta­vuo­roisuus on rat­kai­sevaa. On helppo luottaa, kun ympä­rillä on osaavia ihmisiä, jotka ovat ystä­väl­lisiä ja hyvän­tah­toisia, jotka haluavat auttaa ja joiden tavoitteet ovat yhteiset. Silti tii­vis­säkään yhtei­sössä keskinäinen

Lue lisää 

Mielenmaisemia: Erilaisuus 

Ihmisten eri­lai­suuden havaitsee, kun kuun­telee tar­kasti mistä he mie­luiten puhuvat. Mikä on se jokin, joka saa silmät syt­tymään ja äänen kohoamaan innos­tuk­sesta tai pai­numaan luot­ta­muk­sel­lisen mata­laksi? On helppo

Lue lisää 
Kulttuuri

Sanojen voima 

Suh­tau­tu­minen tuntuu yhtä kon­kreet­ti­selta kuin teot tai teke­mättä jät­tä­miset. Siksi lämpö ja huo­maa­vaisuus ovat niin tar­peel­lisia ihmisten välillä. Mutta ei puheenkaan mer­ki­tystä kannata väheksyä, sillä myös sanoilla on

Lue lisää 

Kriittinen tilanne paljastaa yhteisön kasvot 

Vii­me­ai­kaiset koke­mukseni kuvaavat hyvin kahta hyvin eri­laista kult­tuuria ja tapaa johtaa. Molem­missa ryh­missä on paljon samaa. Yhteinen kiin­nos­tuksen kohde, kes­kenään tutut ihmiset ja tilanne, jossa pitää tehdä päätöksiä.

Lue lisää 
Kulttuurin piirteet

Yhteisön perintö 

Kai­killa meillä on taitoja, joista on hyötyä yhtei­sölle. Saatat esi­mer­kiksi olla yksi niistä, joiden osaa­mista ja taitoja arvos­tetaan niin, että se olet esikuva muille. Tai jos huomaat vastaavasi

Lue lisää 
Kulttuuri

Kulttuuri syntyy nopeasti 

Kult­tuuria voi kuvata sosi­aa­li­seksi voi­maksi, joka yhdistää ihmiset ja saa yhteisön onnis­tumaan tai epä­on­nis­tumaan. Se ohjaa sitä, mitä teemme, mihin kiin­ni­tämme huo­miota ja mitä pidämme tär­keänä. Mutta kulttuurissa

Lue lisää 
Salailu

Mielenmaisemia: Salailu 

Se, mitä salailet, pal­jastaa miten suh­taudut muihin ja mil­laisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Tai pikem­minkin, mitä ei halua itsestään näyttää. Kon­kreet­ti­sesti salailu tulee esille siinä, näyt­tääkö muille kaikki

Lue lisää 
Luottamuskulttuuri

Luottamus on kulttuurissa 

Mistä yhteisön kult­tuu­rissa on kyse? Sillä on monta nimeä: työ­kult­tuuri, toi­min­ta­kult­tuuri, yri­tys­kult­tuuri, orga­ni­saa­tio­kult­tuuri, kult­tuuri. Nimestä huo­li­matta kyse on samasta ilmiöstä. Sanalla ”kult­tuuri” tar­koi­tetaan niitä tie­tylle ryh­mälle omi­naisia piirteitä,

Lue lisää 
Luottamus

Luottamuksen voima 

Joskus tavoitan itseni ajat­te­le­masta, että luot­tamus on yksi­nomaan hyvä asia. Sehän yhdistää, saa innos­tumaan, lisää tukea, saa aut­tamaan ja vah­vistaa hyväk­sy­tyksi tule­misen tunteen kautta myös itse­luot­ta­musta. Siis monia

Lue lisää