Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Aika

Mielenmaisemia: Aika

”Mer­kitse itsellesi tär­keimmät asiat kalen­teriin, älä pel­kästään prio­risoi sitä mitä kalen­te­rissa sattuu olemaan.” Mie­te­lause hotellin käytävällä.

Tär­keintä on tehdä, mikä on itselle tärkeää. Huo­lehtia siitä, että sille on aikaa. Ei vain jäädä kiinni siihen, mikä täyttää päivät lähes huomaamatta.

Joku ohjaa itseään kalen­te­rilla, toinen miet­ti­mällä mitä haluaa päivän aikana tehdä. Kol­mannen päivä täyttyy siitä, mitä joku toinen sinne aika­tau­luttaa. Tunne, joka illalla valtaa mielen, on rat­kaiseva oman elä­män­tunteen kan­nalta. Nau­tinko päi­västä vai menikö se taas ohi huo­maa­matta, tehden sitä mitä täytyi.

On niin helppo pysyä siinä, mitä on aina ennenkin tehnyt. Lukea toisten pos­tauksia kir­jojen sijaan, päi­vittää somea kes­kus­telun sijaan, jäädä soh­valle kävelyn sijaan. Muuttua ikään kuin oman elä­mänsä sijaiseksi.

Elämä ja hyvin­vointi syn­tyvät siitä, että huo­lehtii tie­toi­sesti itsestään. Ei ole vain muulta tulevien asioiden toteut­tajana. Tee sitä, mikä lähtee itsestä ja jär­jestä sille aikaa, vaikka lait­ta­malla se kalen­teriin. Toi­sen­lai­sella kie­lellä sanottuna voisi puhua itsensä joh­ta­mi­sesta; keskity siihen, mikä tuottaa iloa ja voimaa elämään.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000