Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Työnohjaus

Työ­nohjaus on työhön, työyh­teisöön ja omaan työ­rooliin liit­tyvien kysy­mysten, koke­musten ja tun­teiden tul­kit­se­mista, jäsen­tä­mistä ja rat­kai­sujen löy­tä­mistä yhdessä. Ohjauk­sessa kes­kus­tellaan avoi­mesti ja luottamuksellisesti.

Usein ohjat­tavien kysy­mykset ja poh­dinta liit­tyvät liit­tyvät eri­laisiin vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teisiin ja yhteis­työhön, esi­mies­työhön ja joh­ta­miseen ja eri­laisiin muu­tos­ti­lan­teisiin. Työ­nohjaus voi olla yksilö- tai ryh­mä­työ­noh­jausta tai yhdessä koko työyh­teisön kanssa. Hyö­dyl­li­sintä työ­nohjaus on sään­nöl­lisenä pro­sessina, mutta joskus muu­ta­makin tapaa­mis­kerta voi antaa riit­tävän sysäyksen hyvään suuntaan.

Pyydä tarjous:
Sari Kuusela
solmukohtia(at)gmail.com

Soita 000 000 0000