Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Yllätykset

Mielenmaisemia: Yllätykset

Mat­ka­päivät eivät aina suju niin kuin luuli, hyvästä val­mis­te­lusta huo­li­matta. Niin kuin sinä kesänä, kun siihen asti loistava pyö­rätie siirtyi yhtäkkiä kapealle vil­kas­lii­ken­tei­selle maan­tielle. Pyö­räi­lijää opas­tettiin ottamaan juna seu­raa­valle osuu­delle, sillä reitti oli muut­tunut liian vaa­ral­li­seksi. Suun­ni­telman muutos, eikä ihan mie­luinen sellainen. 

Odot­ta­mat­tomat asiat kuu­luvat elämään, vaikka niitä ei aina haluaisi. Tai tie­tenkin toivoo niitä mukavia yllä­tyksiä, jotka antavat uutta ja tuovat ihmiset lähelle. Sen sijaan muu­tokset, jotka vievät muualle kuin silloin haluaisi, eivät heti tunnu mieluisilta.

Mutta pienen har­mi­tuksen jälkeen löysi tilanteen hyvät puolet: uusi kokemus (pyörät junaan), aika­tauluun hel­po­tusta (oli päivä kiinni otet­tavaa) ja mah­dol­lisuus välttää iltasade. Siispä mie­len­tilan muutos ja väli­palan jälkeen hyvillä mielin mat­kalla eteenpäin. 

Yllä­tyk­selle pitää antaa mah­dol­lisuus, eikä heti päättää miten siihen suh­tautuu. Outo voikin pal­jastua kiin­nos­ta­vaksi ja hitaus hyväksi mie­lelle. Vaikka muutos on odot­ta­maton, voi se olla tarpeellinen.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000