Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Ihmet­te­lin sitä muu­ta­man päi­vän ajan aina, kun olim­me läh­te­neet liik­keel­le. Pyö­räi­ly tun­tui hel­pol­ta ja aja­tuk­set vaih­tui­vat mai­se­mas­ta johon­kin, jota oli vii­me päi­vi­nä poh­ti­nut. Jokin oli kui­ten­kin toi­sin kuin ennen, mut­ta mikä? Mie­les­sä ei enää pyö­ri­nyt tut­tu työ­hön liit­ty­vä seka­mels­ka. Muut aja­tuk­set oli­vat saa­neet tilaa. Tun­sin unoh­ta­mi­sen vapaut­ta­van voi­man.

Jos­kus tun­tuu sil­tä, että unoh­ta­mi­nen on usein tär­keäm­pää kuin muis­ta­mi­nen. Iha­nat muis­tot vir­kis­tä­vät, mut­ta on toi­sen­lai­sia­kin muis­ti­ku­via. Esi­mer­kik­si kaik­ki se työ­päi­vit­täi­nen, mikä ei ole tar­peen: ikä­vät kom­men­tit, töy­keät ilmeet, tar­koi­tuk­sel­li­set töl­väi­syt, tie­toi­set syr­jään jät­tä­mi­set. Ja juu­ri ne ihmi­set, joi­ta ei todel­la­kaan haluai­si aja­tel­la. 

Oli kiin­nos­ta­vaa huo­ma­ta, että kun mai­se­ma vaih­tui, kaik­ki sel­lai­nen jäi mie­les­tä. Kuin tai­kais­kus­ta, teki­si mie­li sanoa. Ehkä unoh­ta­mi­nen on auto­maat­tis­ta, kun ympä­ris­tö on toi­nen. Ei kuu­lu enää minul­le, ei ole tär­ke­ää, ne ovat joi­den­kin tois­ten tilan­tei­ta hei­dän työ­elä­mäs­sään. Aivot anta­vat vapau­den unoh­taa. Se tulee lähes hii­pien. Sen tun­nis­taa sii­tä, että huo­maa ajat­te­le­van­sa ihan muu­ta. Toi­sen­lai­set asiat ovat täyt­tä­neet mie­len.

Mikä oman mie­len vapaus! Sit­ten huo­ma­sin kadun var­rel­la tutun lauseen: Gegen das Ver­ges­sen. Unoh­ta­mis­ta vas­taan. Sil­lä vii­ta­taan sii­hen, ettei kan­sa saa unoh­taa teke­mi­ään jul­muuk­sia, sil­lä tor­ju­mi­nen voi joh­taa nii­den tois­tu­mi­seen. Mie­les­sä pitä­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta huo­mat­tai­siin mer­kit, jot­ka joh­ta­vat vas­tak­kai­na­set­te­luun ja syr­ji­mi­seen. Sik­si muis­ta­mi­nen on kan­sa­kun­nal­le tär­ke­ää, vaik­ka unoh­ta­mi­nen on yksit­täi­sel­le ihmi­sel­le aika ajoin tar­peen.    

Pin It on Pinterest