Kirjani

Valta ja vuorovaikutus johtamisessa (väitöskirja, Tampereen yliopisto 2010) 

Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Suomen Aka­temian Valta Suo­messa –tut­ki­mus­oh­jel­massa (2007–2010) on valtaa tut­kittu suo­ma­laisten val­ta­ra­ken­teiden kan­nalta. Koko­naiskuva val­lan­käytön piir­teistä eri­tyi­sesti joh­ta­misen kan­nalta on kui­tenkin vielä puut­teel­linen. Sari Kuusela

Lue lisää » 

Esimiehen vuorovaikutustaidot (SanomaPro 2013) 

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Miksi tiimi ei aina toimi kuten toi­voisit? Haetko keinoja parantaa yhteis­työtä ja lisätä onnis­tu­misen koke­muksia? Tun­tuuko kes­kustelu vähäi­seltä ja ilma­piiri inn­ot­to­malta? Haluatko olla arvostava ja oikeu­den­mu­kainen esimies? Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Hyvällä joh­ta­mi­sella ja

Lue lisää » 

Hyvä paha valta (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, Talentum 2013) 

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Perin­teisen käsi­tyksen mukaan valta on muiden tahdon voit­ta­mista ja omien tavoit­teiden toteut­ta­mista vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta. Valta on kui­tenkin myös keino toteuttaa asioita yhtei­seksi hyväksi sekä

Lue lisää » 

Organisaatioelämää – kulttuurin voima ja vaikutus (Talentum 2015) 

Mistä orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rissa on käy­tän­nössä kyse? Miksi muut­tu­minen on vaikeaa, vaikka pää­määrät näh­täisiin hyviksi ja niihin olisi peri­aat­teiden tasolla sitou­duttu? Kult­tuuri on sosi­aa­linen voima: se yhdistää ihmiset ja erottaa orga­ni­saatiot toi­sistaan. Ymmärrä, vah­vista ja uudista kult­tuuria yhdessä tiimin kanssa, niin teet tuloksia. Samalla saat paremman ilma­piirin. Kult­tuuri on orga­ni­saa­tio­elämän ydin. Siksi

Lue lisää » 

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö 

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­giassa tar­kas­tellaan työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkö­kul­masta. Se antaa keinoja tun­nistaa työyh­teisön käsi­kir­joi­tuksia ja tehdä niistä yhdessä parempia esi­tyksiä. Syvennyt tari­noiden, puhe­tavan ja esit­tä­misen maa­ilmaan ja opit roolien raken­ta­mi­sesta. Saat näkö­kulmia siihen, miten toimia joh­tajan ja esi­miehen roo­lissa ja mil­laiset lai­na­lai­suudet orga­ni­saa­tio­elämän joh­ta­mi­sessa val­lit­sevat. Löydät malleja

Lue lisää » 

Luottamuskulttuuri - työyhteisön voimavara 

Luot­tamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja yti­missä. Se on mukana jokai­sessa koh­taa­mi­sessa ja kai­kessa mitä tapahtuu. Kuu­lemme sen sanoista ja äänen­sä­vystä, näemme sen ele­kie­lestä ja ais­timme sen tun­nel­masta. Huo­maamme myös nopeasti, onko yhteisö hyvin toimiva ja ihmisiä huo­mioiva.  Haas­tat­te­limme Luot­­­ta­­­mus­­­kult­­­tuuri-kirjaa varten kym­meniä ihmisiä eri­lai­sista yhtei­söistä. Kuu­limme henkilökohtaisia

Lue lisää » 

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä 

Mie­len­maisema on aja­tuksia, tun­teita, muistoja ja mie­li­kuvia. Maisema on muo­dos­tunut koh­taa­mi­sis­samme muiden ihmisten kanssa. Tässä kir­jassa mai­semaa pysäh­dytään kat­somaan tar­kasti ja läheltä. Mie­len­mai­semien tar­kas­telut muis­tut­tavat, mikä on olen­naista, ja aut­tavat löy­tämään arjen onnel­liset hetket. Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja

Lue lisää » 

Vaikutuksen alaisena – Eli kuinka ihmiset ympärillämme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme 

Mil­lainen voima on sillä, miten koh­te­lemme toi­siamme? Uusin kirjani auttaa ymmär­tämään tavat, joilla vai­ku­tamme toi­siimme. Kun tun­nistat sosi­aa­liset pelit, vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit ja ryhmän val­ta­dy­na­miikan, ymmärrät paremmin myös omaa ja toisten käyt­täy­ty­mistä.  Vai­ku­tuksen alaisena (Into Kus­tannus 2023) tekee matkan ihmis­suh­teisiin ja sosi­aa­lisiin tilan­teisiin. Miten eri­laiset vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit vai­kut­tavat yhteisön kult­tuuriin ja sen sosiaalisiin

Lue lisää » 

Vaikutuksen alaisena – Eli kuinka ihmiset ympärillämme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme 

Mil­lainen voima on sillä, miten koh­te­lemme toi­siamme? Uusin kirjani auttaa ymmär­tämään tavat, joilla vai­ku­tamme toi­siimme. Kun tun­nistat sosi­aa­liset pelit, vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit ja ryhmän val­ta­dy­na­miikan, ymmärrät paremmin myös omaa ja toisten käyt­täy­ty­mistä.  Vai­ku­tuksen alaisena (Into Kus­tannus 2023) tekee matkan ihmis­suh­teisiin ja sosi­aa­lisiin tilan­teisiin. Miten eri­laiset vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit vai­kut­tavat yhteisön kult­tuuriin ja sen sosiaalisiin

Lue lisää » 

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä 

Mie­len­maisema on aja­tuksia, tun­teita, muistoja ja mie­li­kuvia. Maisema on muo­dos­tunut koh­taa­mi­sis­samme muiden ihmisten kanssa. Tässä kir­jassa mai­semaa pysäh­dytään kat­somaan tar­kasti ja läheltä. Mie­len­mai­semien tar­kas­telut muis­tut­tavat, mikä on olen­naista, ja aut­tavat löy­tämään arjen onnel­liset hetket. Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja

Lue lisää » 

Luottamuskulttuuri - työyhteisön voimavara 

Luot­tamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja yti­missä. Se on mukana jokai­sessa koh­taa­mi­sessa ja kai­kessa mitä tapahtuu. Kuu­lemme sen sanoista ja äänen­sä­vystä, näemme sen ele­kie­lestä ja ais­timme sen tun­nel­masta. Huo­maamme myös nopeasti, onko yhteisö hyvin toimiva ja ihmisiä huo­mioiva.  Haas­tat­te­limme Luot­­­ta­­­mus­­­kult­­­tuuri-kirjaa varten kym­meniä ihmisiä eri­lai­sista yhtei­söistä. Kuu­limme henkilökohtaisia

Lue lisää » 

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö 

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­giassa tar­kas­tellaan työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkö­kul­masta. Se antaa keinoja tun­nistaa työyh­teisön käsi­kir­joi­tuksia ja tehdä niistä yhdessä parempia esi­tyksiä. Syvennyt tari­noiden, puhe­tavan ja esit­tä­misen maa­ilmaan ja opit roolien raken­ta­mi­sesta. Saat näkö­kulmia siihen, miten toimia joh­tajan ja esi­miehen roo­lissa ja mil­laiset lai­na­lai­suudet orga­ni­saa­tio­elämän joh­ta­mi­sessa val­lit­sevat. Löydät malleja

Lue lisää » 

Organisaatioelämää – kulttuurin voima ja vaikutus (Talentum 2015) 

Mistä orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rissa on käy­tän­nössä kyse? Miksi muut­tu­minen on vaikeaa, vaikka pää­määrät näh­täisiin hyviksi ja niihin olisi peri­aat­teiden tasolla sitou­duttu? Kult­tuuri on sosi­aa­linen voima: se yhdistää ihmiset ja erottaa orga­ni­saatiot toi­sistaan. Ymmärrä, vah­vista ja uudista kult­tuuria yhdessä tiimin kanssa, niin teet tuloksia. Samalla saat paremman ilma­piirin. Kult­tuuri on orga­ni­saa­tio­elämän ydin. Siksi

Lue lisää » 

Hyvä paha valta (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, Talentum 2013) 

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Perin­teisen käsi­tyksen mukaan valta on muiden tahdon voit­ta­mista ja omien tavoit­teiden toteut­ta­mista vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta. Valta on kui­tenkin myös keino toteuttaa asioita yhtei­seksi hyväksi sekä

Lue lisää » 

Esimiehen vuorovaikutustaidot (SanomaPro 2013) 

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Miksi tiimi ei aina toimi kuten toi­voisit? Haetko keinoja parantaa yhteis­työtä ja lisätä onnis­tu­misen koke­muksia? Tun­tuuko kes­kustelu vähäi­seltä ja ilma­piiri inn­ot­to­malta? Haluatko olla arvostava ja oikeu­den­mu­kainen esimies? Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Hyvällä joh­ta­mi­sella ja

Lue lisää » 

Valta ja vuorovaikutus johtamisessa (väitöskirja, Tampereen yliopisto 2010) 

Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Suomen Aka­temian Valta Suo­messa –tut­ki­mus­oh­jel­massa (2007–2010) on valtaa tut­kittu suo­ma­laisten val­ta­ra­ken­teiden kan­nalta. Koko­naiskuva val­lan­käytön piir­teistä eri­tyi­sesti joh­ta­misen kan­nalta on kui­tenkin vielä puut­teel­linen. Sari Kuusela

Lue lisää »