Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kirjani

Valta ja vuorovaikutus johtamisessa (väitöskirja, Tampereen yliopisto 2010) 

Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Suomen Aka­temian Valta Suo­messa –tut­ki­mus­oh­jel­massa (2007–2010) on valtaa tut­kittu suo­ma­laisten val­ta­ra­ken­teiden kan­nalta. Koko­naiskuva val­lan­käytön piir­teistä eri­tyi­sesti joh­ta­misen kan­nalta on kui­tenkin vielä puut­teel­linen. Sari Kuusela

Lue lisää » 

Esimiehen vuorovaikutustaidot (SanomaPro 2013) 

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Miksi tiimi ei aina toimi kuten toi­voisit? Haetko keinoja parantaa yhteis­työtä ja lisätä onnis­tu­misen koke­muksia? Tun­tuuko kes­kustelu vähäi­seltä ja ilma­piiri inn­ot­to­malta? Haluatko olla arvostava ja oikeu­den­mu­kainen esimies? Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Hyvällä joh­ta­mi­sella ja

Lue lisää » 

Hyvä paha valta (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, Talentum 2013) 

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Perin­teisen käsi­tyksen mukaan valta on muiden tahdon voit­ta­mista ja omien tavoit­teiden toteut­ta­mista vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta. Valta on kui­tenkin myös keino toteuttaa asioita yhtei­seksi hyväksi sekä

Lue lisää » 

Organisaatioelämää – kulttuurin voima ja vaikutus (Talentum 2015) 

Mistä orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rissa on käy­tän­nössä kyse? Miksi muut­tu­minen on vaikeaa, vaikka pää­määrät näh­täisiin hyviksi ja niihin olisi peri­aat­teiden tasolla sitou­duttu? Kult­tuuri on sosi­aa­linen voima: se yhdistää ihmiset ja erottaa orga­ni­saatiot toi­sistaan. Ymmärrä, vah­vista ja uudista kult­tuuria yhdessä tiimin kanssa, niin teet tuloksia. Samalla saat paremman ilma­piirin. Kult­tuuri on orga­ni­saa­tio­elämän ydin. Siksi

Lue lisää » 

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö 

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­giassa tar­kas­tellaan työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkö­kul­masta. Se antaa keinoja tun­nistaa työyh­teisön käsi­kir­joi­tuksia ja tehdä niistä yhdessä parempia esi­tyksiä. Syvennyt tari­noiden, puhe­tavan ja esit­tä­misen maa­ilmaan ja opit roolien raken­ta­mi­sesta. Saat näkö­kulmia siihen, miten toimia joh­tajan ja esi­miehen roo­lissa ja mil­laiset lai­na­lai­suudet orga­ni­saa­tio­elämän joh­ta­mi­sessa val­lit­sevat. Löydät malleja

Lue lisää » 

Luottamuskulttuuri - työyhteisön voimavara 

Luot­tamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja yti­missä. Se on mukana jokai­sessa koh­taa­mi­sessa ja kai­kessa mitä tapahtuu. Kuu­lemme sen sanoista ja äänen­sä­vystä, näemme sen ele­kie­lestä ja ais­timme sen tun­nel­masta. Huo­maamme myös nopeasti, onko yhteisö hyvin toimiva ja ihmisiä huo­mioiva.  Haas­tat­te­limme Luot­­­ta­­­mus­­­kult­­­tuuri-kirjaa varten kym­meniä ihmisiä eri­lai­sista yhtei­söistä. Kuu­limme henkilökohtaisia

Lue lisää » 

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä 

Mie­len­maisema on aja­tuksia, tun­teita, muistoja ja mie­li­kuvia. Maisema on muo­dos­tunut koh­taa­mi­sis­samme muiden ihmisten kanssa. Tässä kir­jassa mai­semaa pysäh­dytään kat­somaan tar­kasti ja läheltä. Mie­len­mai­semien tar­kas­telut muis­tut­tavat, mikä on olen­naista, ja aut­tavat löy­tämään arjen onnel­liset hetket. Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja

Lue lisää » 

Vaikutuksen alaisena – Eli kuinka ihmiset ympärillämme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme 

Mil­lainen voima on sillä, miten koh­te­lemme toi­siamme? Uusin kirjani auttaa ymmär­tämään tavat, joilla vai­ku­tamme toi­siimme. Kun tun­nistat sosi­aa­liset pelit, vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit ja ryhmän val­ta­dy­na­miikan, ymmärrät paremmin myös omaa ja toisten käyt­täy­ty­mistä.  Vai­ku­tuksen alaisena (Into Kus­tannus 2023) tekee matkan ihmis­suh­teisiin ja sosi­aa­lisiin tilan­teisiin. Miten eri­laiset vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit vai­kut­tavat yhteisön kult­tuuriin ja sen sosiaalisiin

Lue lisää » 

Vaikutuksen alaisena – Eli kuinka ihmiset ympärillämme vaikuttavat kaikkeen, mitä teemme 

Mil­lainen voima on sillä, miten koh­te­lemme toi­siamme? Uusin kirjani auttaa ymmär­tämään tavat, joilla vai­ku­tamme toi­siimme. Kun tun­nistat sosi­aa­liset pelit, vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit ja ryhmän val­ta­dy­na­miikan, ymmärrät paremmin myös omaa ja toisten käyt­täy­ty­mistä.  Vai­ku­tuksen alaisena (Into Kus­tannus 2023) tekee matkan ihmis­suh­teisiin ja sosi­aa­lisiin tilan­teisiin. Miten eri­laiset vuo­ro­vai­ku­tus­tyylit vai­kut­tavat yhteisön kult­tuuriin ja sen sosiaalisiin

Lue lisää » 

Mielenmaisemia - merkityksellisen elämän jäljillä 

Mie­len­maisema on aja­tuksia, tun­teita, muistoja ja mie­li­kuvia. Maisema on muo­dos­tunut koh­taa­mi­sis­samme muiden ihmisten kanssa. Tässä kir­jassa mai­semaa pysäh­dytään kat­somaan tar­kasti ja läheltä. Mie­len­mai­semien tar­kas­telut muis­tut­tavat, mikä on olen­naista, ja aut­tavat löy­tämään arjen onnel­liset hetket. Mie­len­mai­semia – mer­ki­tyk­sel­lisen elämän jäl­jillä on kirja arjen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teista. Se kertoo tun­teista, vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, mielen voi­masta ja

Lue lisää » 

Luottamuskulttuuri - työyhteisön voimavara 

Luot­tamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja yti­missä. Se on mukana jokai­sessa koh­taa­mi­sessa ja kai­kessa mitä tapahtuu. Kuu­lemme sen sanoista ja äänen­sä­vystä, näemme sen ele­kie­lestä ja ais­timme sen tun­nel­masta. Huo­maamme myös nopeasti, onko yhteisö hyvin toimiva ja ihmisiä huo­mioiva.  Haas­tat­te­limme Luot­­­ta­­­mus­­­kult­­­tuuri-kirjaa varten kym­meniä ihmisiä eri­lai­sista yhtei­söistä. Kuu­limme henkilökohtaisia

Lue lisää » 

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö 

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­giassa tar­kas­tellaan työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkö­kul­masta. Se antaa keinoja tun­nistaa työyh­teisön käsi­kir­joi­tuksia ja tehdä niistä yhdessä parempia esi­tyksiä. Syvennyt tari­noiden, puhe­tavan ja esit­tä­misen maa­ilmaan ja opit roolien raken­ta­mi­sesta. Saat näkö­kulmia siihen, miten toimia joh­tajan ja esi­miehen roo­lissa ja mil­laiset lai­na­lai­suudet orga­ni­saa­tio­elämän joh­ta­mi­sessa val­lit­sevat. Löydät malleja

Lue lisää » 

Organisaatioelämää – kulttuurin voima ja vaikutus (Talentum 2015) 

Mistä orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rissa on käy­tän­nössä kyse? Miksi muut­tu­minen on vaikeaa, vaikka pää­määrät näh­täisiin hyviksi ja niihin olisi peri­aat­teiden tasolla sitou­duttu? Kult­tuuri on sosi­aa­linen voima: se yhdistää ihmiset ja erottaa orga­ni­saatiot toi­sistaan. Ymmärrä, vah­vista ja uudista kult­tuuria yhdessä tiimin kanssa, niin teet tuloksia. Samalla saat paremman ilma­piirin. Kult­tuuri on orga­ni­saa­tio­elämän ydin. Siksi

Lue lisää » 

Hyvä paha valta (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, Talentum 2013) 

Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Valta tuntuu olevan tabu. Silti se on läsnä lähes kai­kissa ihmisten väli­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Perin­teisen käsi­tyksen mukaan valta on muiden tahdon voit­ta­mista ja omien tavoit­teiden toteut­ta­mista vas­tus­tuk­sesta huo­li­matta. Valta on kui­tenkin myös keino toteuttaa asioita yhtei­seksi hyväksi sekä

Lue lisää » 

Esimiehen vuorovaikutustaidot (SanomaPro 2013) 

Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Miksi tiimi ei aina toimi kuten toi­voisit? Haetko keinoja parantaa yhteis­työtä ja lisätä onnis­tu­misen koke­muksia? Tun­tuuko kes­kustelu vähäi­seltä ja ilma­piiri inn­ot­to­malta? Haluatko olla arvostava ja oikeu­den­mu­kainen esimies? Esimies ja hänen tai­tonsa rat­kai­sevat viime kädessä tiimin tavoit­teiden toteu­tu­misen. Hyvällä joh­ta­mi­sella ja

Lue lisää » 

Valta ja vuorovaikutus johtamisessa (väitöskirja, Tampereen yliopisto 2010) 

Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Valta ilmiönä ja kes­kus­telun aiheena on noussut viime vuosien aikana Suo­messa jul­kiseen kes­kus­teluun. Suomen Aka­temian Valta Suo­messa –tut­ki­mus­oh­jel­massa (2007–2010) on valtaa tut­kittu suo­ma­laisten val­ta­ra­ken­teiden kan­nalta. Koko­naiskuva val­lan­käytön piir­teistä eri­tyi­sesti joh­ta­misen kan­nalta on kui­tenkin vielä puut­teel­linen. Sari Kuusela

Lue lisää » 
Soita 000 000 0000