Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Rentous

Mielenmaisemia: Rentous

Levol­lisuus on piirre, johon kiin­nittää huo­miota pyö­räil­lessään Saksan pie­nissä kau­pun­geissa ja maa­seu­dulla. Rentous näkyy pukeu­tu­mi­sessa, josta puuttuu jäy­kistely. Se näkyy tavassa viettää aikaa ulkona kah­vi­loissa ja Bier­gar­te­neissa, puis­toissa ja veden äärellä. Ohi ajaessaan kiin­nittää huo­miota tapaan jutella hetki tut­tujen kanssa kadulla ja pihalla naa­pu­reiden kanssa. Koh­da­tessa pysäh­dytään, ei ohiteta kiireisenä.

Voisiko Suomea sel­västi läm­pi­mämpi sää vai­kuttaa asiaan? Kun ulkona on keväistä jo maa­lis­kuussa ja läm­pötila laskee lähelle nollaa vain parin kuu­kauden ajaksi vuo­den­vaih­teessa, voi vapaa-aika kes­kittyä ulos. Se antaa mah­dol­li­suuden käydä koti­pihan ulko­puo­lella ja tilai­suuden tavata muita myös sat­tu­malta, ei vain sovitusti. 

Ennak­ko­kä­si­tyk­sistä huo­li­matta ei vuo­ro­vai­kutus tunnu muo­dol­li­selta, vaikka jal­ka­käy­tä­vällä ajavia ohjeis­tetaan ja tei­tittely kuuluu asiaan. Se on osa kult­tuuria. Silti ilma­piiri tuntuu läm­pi­mältä kuten sääkin. Yksi syy voi olla tapa kohdata muut, myös vieraat pyö­räi­lijät. Ei katsota sivuun vaan ter­veh­ditään, vaikka ei tunneta. Pysäh­tyessä vaih­detaan muutama sana siitä, mihin matka ja mistä tulette. Se tekee vas­taan­tu­li­jasta osan yhteistä maa­ilmaa, ei jää vain nimet­tö­mäksi ohikulkijaksi. 

Sanat liit­tävät ihmiset yhteen. Vaikka puhe, var­sinkin pal­ve­lu­ti­lan­teissa, etenee tut­tujen fraasien kautta, auttaa se kes­kus­te­lussa alkuun pääsyä. Yhtä lausetta seuraa toinen, ja het­kessä ollaankin jo kes­kellä dia­logia. Ystä­väl­lisyys tarttuu, vaikka se olisi vain osa koh­te­liasta käyt­täy­ty­mistä. Silloin haluaa itsekin olla sel­lainen, joka katsoo silmiin, hymyilee ja jut­telee muiden kanssa. 

Rentous syntyy tie­tystä välit­tö­myy­destä ja elä­mästä naut­ti­mi­sesta, johtuu se sitten säästä tai tavasta kohdata toiset ihmiset. 

--

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000