Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Levol­li­suus on piir­re, johon kiin­nit­tää huo­mio­ta pyö­räil­les­sään Sak­san pie­nis­sä kau­pun­geis­sa ja maa­seu­dul­la. Ren­tous näkyy pukeu­tu­mi­ses­sa, jos­ta puut­tuu jäy­kis­te­ly. Se näkyy tavas­sa viet­tää aikaa ulko­na kah­vi­lois­sa ja Bier­gar­te­neis­sa, puis­tois­sa ja veden äärel­lä. Ohi ajaes­saan kiin­nit­tää huo­mio­ta tapaan jutel­la het­ki tut­tu­jen kans­sa kadul­la ja pihal­la naa­pu­rei­den kans­sa. Koh­da­tes­sa pysäh­dy­tään, ei ohi­te­ta kii­rei­se­nä.

Voi­si­ko Suo­mea sel­väs­ti läm­pi­mäm­pi sää vai­kut­taa asi­aan? Kun ulko­na on keväis­tä jo maa­lis­kuus­sa ja läm­pö­ti­la las­kee lähel­le nol­laa vain parin kuu­kau­den ajak­si vuo­den­vaih­tees­sa, voi vapaa-aika kes­kit­tyä ulos. Se antaa mah­dol­li­suu­den käy­dä koti­pi­han ulko­puo­lel­la ja tilai­suu­den tava­ta mui­ta myös sat­tu­mal­ta, ei vain sovi­tus­ti. 

Ennak­ko­kä­si­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta ei vuo­ro­vai­ku­tus tun­nu muo­dol­li­sel­ta, vaik­ka jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­via ohjeis­te­taan ja tei­tit­te­ly kuu­luu asi­aan. Se on osa kult­tuu­ria. Sil­ti ilma­pii­ri tun­tuu läm­pi­mäl­tä kuten sää­kin. Yksi syy voi olla tapa koh­da­ta muut, myös vie­raat pyö­räi­li­jät. Ei kat­so­ta sivuun vaan ter­veh­di­tään, vaik­ka ei tun­ne­ta. Pysäh­tyes­sä vaih­de­taan muu­ta­ma sana sii­tä, mihin mat­ka ja mis­tä tulet­te. Se tekee vas­taan­tu­li­jas­ta osan yhteis­tä maa­il­maa, ei jää vain nimet­tö­mäk­si ohi­kul­ki­jak­si.

Sanat liit­tä­vät ihmi­set yhteen. Vaik­ka puhe, var­sin­kin pal­ve­lu­ti­lan­teis­sa, ete­nee tut­tu­jen fraa­sien kaut­ta, aut­taa se kes­kus­te­lus­sa alkuun pää­syä. Yhtä lauset­ta seu­raa toi­nen, ja het­kes­sä ollaan­kin jo kes­kel­lä dia­lo­gia. Ystä­väl­li­syys tart­tuu, vaik­ka se oli­si vain osa koh­te­lias­ta käyt­täy­ty­mis­tä. Sil­loin halu­aa itse­kin olla sel­lai­nen, joka kat­soo sil­miin, hymyi­lee ja jut­te­lee mui­den kans­sa.  

Ren­tous syn­tyy tie­tys­tä välit­tö­myy­des­tä ja elä­mäs­tä naut­ti­mi­ses­ta, joh­tuu se sit­ten sääs­tä tai tavas­ta koh­da­ta toi­set ihmi­set. 

Pin It on Pinterest