Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sana_pohja

Mielenmaisemia: Aktiivisuus

Teke­minen pitää mielen vir­keänä. Joskus riittää, että on toi­melias ja puu­hailee, ei ole vain pai­kallaan. Se on samalla rytmin vaihtoa; istuu rau­hassa ja lukee, nousee het­keksi ylös ja tekee jotain muuta. Lähtee liik­keelle ja ulos käve­lemään tai vain ulos kat­somaan, mitä tapahtuu. 

Aktii­visuus ei kui­tenkaan ole jat­kuvaa puur­ta­mista. Sekin tar­vitsee rytmiä, teke­misen ja rau­hoit­tu­misen vaih­telua. Aivot pitävät liik­keestä ja levosta, kuten kehokin. Tar­vitaan vari­aa­tiota ja ryt­mi­tystä, ja se ei synny ilman tie­toista toi­mintaa. Hel­posti jumittuu yhteen asiaan, soh­valla loju­miseen tai saman toistamiseen.

Aktii­visuus on intoa tarttua toimeen ja oma­toi­mi­suutta elä­mässä. Sen vas­ta­kohtana on usein pas­sii­visuus, tietty pon­net­tomuus ja välin­pi­tä­mät­tömyys ympä­rillä ole­vasta. Tai yhtä hyvin omasta itsestä. Sekä jatkuva aktii­visuus että loputon pas­sii­visuus väsyt­tävät, molemmat eri lailla.

Aktii­visuus voi auttaa silloin, kun elämään tulee ei-toi­vottuja muu­toksia. Ystä­vyys­suhteet hii­puvat, työ loppuu, elä­män­piiri tuntuu kape­nevan. Aktii­visuus tekee sil­loinkin hyvää itse­tun­nolle. Aikaan saa­minen kantaa eteenpäin ja roh­kaisee, oli onnis­tu­minen sitten vaikka kuinka pientä maa­ilman mittakaavassa.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000