Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kiireettömyys

Mielenmaisemia: Kiireettömyys

Vaikka et itse olisi sel­lainen, tun­nistat sen var­masti.  Se on lep­poisaa kävelyä, näy­teik­ku­noiden kat­selua ja muutama sana tut­tujen kanssa. Ruo­kailua aurin­ko­varjon alla pihalla, hetki kirjan kanssa aurin­ko­tuo­lissa tai aikaa köyn­nösten kiin­nit­tä­mi­selle säleikköön ja kuk­ka­penkin kit­ke­mi­selle. Kat­selet sitä hieman kadehtien, sillä tun­nistat, että se saa sinut kai­paamaan jotakin. Et osaa ehkä heti nimetä sitä, mutta tiedät, että jotain tuol­laista sinäkin tar­vitset. Kyse on kii­reet­tö­myyden tunteesta. 

Se on jotain muuta kuin kii­reistä kor­po­raa­tio­elämää ja läp­pärin kan­ta­mista pai­kasta toiseen. Esi­tykset ja puheen­vuorot ovat vaih­tuneet kes­kus­te­luksi, auto­maat­ti­kahvi ja nopeasti kas­tettu tee­pussi pitkään hau­du­te­tuksi teeksi. Merk­ki­laukun ja muis­tioiden tilalle on tullut kassi ja kirjat, jatkuva kalen­terin vil­kuilu ja täyt­tä­minen on muut­tunut kuu­lu­misten vaih­ta­mi­seksi tut­tujen kanssa. 

Kii­reet­tö­myyttä tar­vitsee jokainen naut­tiakseen elä­mästä, kuul­lakseen itseään ja toisia. Elääkseen ihmisen kokoista elämää. 

--

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000