Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Vaik­ka et itse oli­si sel­lai­nen, tun­nis­tat sen var­mas­ti.  Se on lep­poi­saa käve­lyä, näy­teik­ku­noi­den kat­se­lua ja muu­ta­ma sana tut­tu­jen kans­sa. Ruo­kai­lua aurin­ko­var­jon alla pihal­la, het­ki kir­jan kans­sa aurin­ko­tuo­lis­sa tai aikaa köyn­nös­ten kiin­nit­tä­mi­sel­le säleik­köön ja kuk­ka­pen­kin kit­ke­mi­sel­le. Kat­se­let sitä hie­man kadeh­tien, sil­lä tun­nis­tat, että se saa sinut kai­paa­maan jota­kin. Et osaa ehkä heti nime­tä sitä, mut­ta tie­dät, että jotain tuol­lais­ta sinä­kin tar­vit­set. Kyse on kii­reet­tö­myy­den tun­tees­ta. 

Se on jotain muu­ta kuin kii­reis­tä kor­po­raa­tio­elä­mää ja läp­pä­rin kan­ta­mis­ta pai­kas­ta toi­seen. Esi­tyk­set ja puheen­vuo­rot ovat vaih­tu­neet kes­kus­te­luk­si, auto­maat­ti­kah­vi ja nopeas­ti kas­tet­tu tee­pus­si pit­kään hau­du­te­tuk­si teek­si. Merk­ki­lau­kun ja muis­tioi­den tilal­le on tul­lut kas­si ja kir­jat, jat­ku­va kalen­te­rin vil­kui­lu ja täyt­tä­mi­nen on muut­tu­nut kuu­lu­mis­ten vaih­ta­mi­sek­si tut­tu­jen kans­sa.  

Kii­reet­tö­myyt­tä tar­vit­see jokai­nen naut­tiak­seen elä­mäs­tä, kuul­lak­seen itse­ään ja toi­sia. Elääk­seen ihmi­sen kokois­ta elä­mää.

Pin It on Pinterest