Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Yhteisöllisyys

Mielenmaisemia: Yhteisöllisyys

Yhteen­kuu­lu­vuuden tunne syntyy hel­posti. Kun kävelee kau­pun­gilla muiden kul­ki­joiden kanssa samaan suuntaan. Kun ajaa pyö­rällä ja vastaan tulee muita pyö­räi­li­jöitä. Samalla rei­tillä, samaa tekemässä.

Tai teras­silla illan läm­mössä tai kes­ki­päivän aurin­gossa, joukko ihmisiä pieninä yhteen liit­ty­neinä soluina läm­pi­mästä naut­ti­massa. Naurua, kat­seiden vaihtoa, iloisia hymyjä läs­nä­ole­ville, vaikka ei tun­ne­takaan. Olemme sil­män­rä­päyksen ajan osa tois­temme elämää. 

Yhtei­söl­li­syyden tunne valtaa kon­ser­tissa, tans­si­lat­tialla tai nuo­tiolla lau­laessa. Se on läsnä juok­su­ta­pah­tuman läh­dössä ja reitin var­rella. Se ei ole kaukana myöskään hyvä­hen­ki­sessä pala­ve­rissa tai tai­tavaa puhujaa kuunnellessa.

Kun tekee samaa kuin muut ja tun­nelma on hyvä, tuntee ole­vansa osa yhteisöä. Se on tärkeää hyväk­sy­tyksi tule­misen koke­muk­selle. Yhtei­söl­lisyys liittää meidät hienoin säikein yhteen, ja tekee maa­il­masta het­keksi paremman.

--- 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000