Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Koulutus

Mil­lainen on hyvä kou­lutus poh­ditun ja aja­tuksia herät­tävän alus­tuksen lisäksi? Se antaa myös tilaa kes­kus­tella ja pohtia omaa roolia ja työyh­teisön toi­mintaa. Eikä tie­tenkään unohda käy­täntöön sovel­let­tavaa tietoa, vinkkejä ja malleja. Kou­lutus on oival­lut­tavaa, käy­tän­nön­lä­heistä ja hyö­dyl­listä, poh­jautuu koke­muksen lisäksi tut­kittuun tietoon ja soveltuu koko työyhteisölle.

Olen työssäni, tut­ki­muk­sessa, kir­joissani ja kou­lu­tuk­sissa syven­tynyt vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toihin, vai­kut­ta­miseen ja val­lan­käyttöön, hyvään esi­mies­työhön ja joh­ta­miseen, orga­ni­saa­tio­kult­tuurin ja työyh­teisön kehit­tä­miseen sekä orga­ni­saa­tio­elämän draamaan ja dra­ma­tur­giaan. Kiin­nos­taisiko lyhyt ja tehokas kou­lutus tai pidempi val­mennus? Ota yhteyttä!

Pyydä tarjous:
Sari Kuusela
solmukohtia(at)gmail.com

Soita 000 000 0000