Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kestävyys

Mielenmaisemia: Kestävyys

Sitkeys ja kes­tävyys ovat sisa­ruksia. Sitkeys on omi­nai­suuden lisäksi opittu tapa, jak­sa­minen sen sijaan kehittyy ajan myötä. Molempien mer­kitys tuli näky­väksi, kun vael­lus­reis­sulla sade vain yltyi ja seu­raavaan kylään oli vielä kilo­metrien matka. Lätäköt ja mudan määrä kas­voivat ja hie­kan­mu­ruset alkoivat hiertää märissä ken­gissä. Vaih­toehtona olisi ollut lyhentää päi­vä­matkaa, mutta sitkeys ei antanut periksi ja pari viikkoa kävelyä oli tehnyt kes­tä­vyy­delle hyvää. 

Kes­tävyys on tahtoa jatkaa, vaikka jalat oli­sivat rasit­tuneet ja mieli muka­vuu­den­ha­luinen. Se on kär­si­väl­li­syyttä polkea pie­nellä vaih­teella ylä­mäkeä, vaikka tekisi mieli hypätä talut­tamaan pyörää. Se on taitoa puhua itsensä pahan paikan yli ja jatkaa sitä, mitä on halunnut tehdä – vaikka mieli kehot­taisi ottamaan iisimmin tai jät­tämään kesken. 

Kes­tä­vyyttä tar­vitaan fyy­sisten har­ras­tusten lisäksi eri­lai­sissa sosi­aa­li­sissa tilan­teissa ja ihmis­suh­teissa. Se auttaa kyl­läs­ty­misen tai tur­hau­tu­misen yli ja kehottaa ottamaan yhteyttä, vaikka toinen ei ole sitä vähään aikaan tehnyt. Voi­sikin tii­vistää, että kes­tävyys on yksi ihmi­syyden ja hyvin­voinnin ytimistä.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000