Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Uudistuminen

Mielenmaisemia: Uudistuminen

Hartiat jumit­tuvat pal­josta kir­joit­ta­mi­sesta tai selkä soh­valla loju­mi­sesta.  Jalat rasit­tuvat pel­kästä juok­se­mi­sesta ja ainainen salaatin syö­minen voi alkaa tympiä. Silloin tar­vitaan jotain muuta. Uudis­tu­minen tuo uutta ja samalla pakottaa luo­pumaan jostain van­hasta. Se tekee hyvää, sillä saman tois­ta­minen pitkään jäykistää.

Luovuus ei liiku, ellei tee asioita toisin kuin ennen. Näkee laineet hori­sontin sijasta ja puiden run­kojen läpi kuul­tavan auringon eikä vain vihreää leh­ti­massaa. Kes­kittyy väreihin eikä aina vain muo­toihin, kir­joittaa leh­ti­jutun runojen tilalle. Luovuus hyötyy vaih­te­lusta kuten kun­tokin. Kes­tävyys ja luovuus para­nevat oikealla ryt­mi­tyk­sellä ja eri­lai­silla treeneillä. 

Myös aivot tar­vit­sevat uutta. Toi­sen­laisten jut­tujen luke­mista leh­distä, eri­laisia kirjoja kuin ennen, jonkun uuden teke­mistä. Ei vanhan ja tutun lisäksi vaan tilalla. Jos jatkaa kaikkea entistä eikä luovu (tai edes vähennä) mitään, tulee aika­tu­koksia elämään. Silloin uudis­tu­minen estyy tai hidastuu, ja menettää paran­tavan, kor­jaavan vaikutuksensa.

Uudis­tu­minen on kuin vir­kistävä uni, jonka jäl­jiltä herää vir­keänä ja täynnä ute­liasta intoa. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000