Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Hei, mitä kuu­luu? Ter­veh­dys, onpa haus­ka näh­dä pit­käs­tä aikaa. Hyvää huo­men­ta ja ter­ve­tu­loa tähän tilai­suu­teen!

Ter­veh­ti­mi­nen ei ole vain sosi­aa­li­nen tapa. Se vai­kut­taa ihmis­ten väli­siin suh­tei­siin lähen­tä­mäl­lä nii­tä. On vai­keam­pi olla välin­pi­tä­mä­tön sel­lai­sen koh­ta­los­ta, joka on edes hyvän päi­vän tut­tu.

Ter­veh­ti­mi­nen on hyvin kult­tuu­ri­si­don­nais­ta. Kun kysyy, miten työyh­tei­sös­sä toi­mi­taan, saa yleen­sä vas­tauk­sen, että tot­ta kai ter­veh­dim­me kaik­kia. Huo­me­net sano­taan vas­taan­tu­li­joil­le. Tai aina­kin tutuil­le. Tai aina­kin vas­ta­taan, kun­han toi­nen ter­veh­tii ensin. Jos ei satu ole­maan jotain muu­ta meneil­lään samaan aikaan.

Toi­ses­ta kult­tuu­ris­ta tul­lut nuo­ri nai­nen ker­toi het­ki sit­ten, että heil­lä hymyil­lään vas­taan tule­vil­le, vaik­ka eivät oli­si­kaan tut­tu­ja. Hän oli häm­men­ty­nyt tavas­tam­me kat­soa sivuun ja pyr­ki­myk­ses­tä väl­tel­lä koh­taa­mis­ta ja poh­ti, mik­si tun­num­me kart­ta­van mui­den kat­set­ta. Me muti­sim­me jotain koh­te­li­aas­ta tavas­ta antaa mui­den olla rau­has­sa, halus­ta olla häi­rit­se­mät­tä ja halut­to­muu­des­ta herät­tää huo­mio­ta. Sii­nä tilan­tees­sa ne kaik­ki tun­tui­vat teko­syil­tä köm­pe­löl­le käy­tök­sel­le.

Ter­veh­ti­mi­nen on merk­ki toi­sel­le: huo­maan sinut, olet ter­ve­tul­lut, olem­me ver­tai­sia, täs­tä on hyvä jat­kaa. Ter­veh­ti­mi­nen ei vie aikaa, vaa­di seu­rus­te­lua tai ole­ta ystä­väk­si. Mik­si se kui­ten­kin on jos­sain niin vai­ke­aa, lähes ylit­se­pää­se­mä­tön este ihmis­ten välil­lä, vaik­ka voi­si olla port­ti toi­sen luo?

Pin It on Pinterest