Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

MITÄ ON ORGA­NI­SAA­TIO­DRA­MA­TUR­GIA?

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gias­sa tar­kas­tel­laan työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja yhteis­työn näkö­kul­mas­ta. Se antaa kei­no­ja tun­nis­taa mil­lai­sis­ta esi­tyk­sis­tä on kyse, miten nii­den käsi­kir­joi­tus raken­tuu, ket­kä nii­tä ohjaa­vat ja miten kukin vali­koi­tuu roo­liin­sa. Samal­la ollaan muu­tos­joh­ta­mi­sen yti­mes­sä, niis­sä kei­nois­sa, joil­la ihmi­set saa­daan mukaan uudis­tu­maan ja teke­mään yhdes­sä par­haan­sa yhteis­ten tavoit­tei­den eteen. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia pureu­tuu orga­ni­saa­tio­elä­män yti­meen, nii­hin teki­jöi­hin, jot­ka saa­vat työyh­tei­sön kukois­ta­maan tai lakas­tu­maan. Ilman hyvää kes­ki­näis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta, oival­lis­ta käsi­kir­joi­tus­ta, tai­ta­vaa ohjaa­mis­ta ja vakuut­ta­vaa yhteis­tä esi­tys­tä ei syn­ny tulos­ta ja koke­mus onnis­tu­mi­ses­ta­kin jää vail­li­nai­sek­si. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia yhdis­tää draa­man ja dra­ma­tur­gian opit sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gi­aan ja joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen maa­il­maan. Se innos­taa tilan­ne­tie­toi­sek­si ja moni­puo­li­sek­si osaa­jak­si, joka pys­tyy toi­mi­maan aiem­paa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­min eri tilan­teis­sa ja monen­lais­ten ihmis­ten kans­sa. Vaik­ka elä­mä koko­nai­suu­des­saan ei ole pelk­kää teat­te­ria, orga­ni­saa­tio­elä­mä on sitä mitä suu­rim­mas­sa mää­rin.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gial­la toi­mi­va työyh­tei­sö -kir­jas­sa tar­kas­tel­laan työyh­tei­sö­jen näyt­tä­möi­tä dra­ma­tur­gin sil­min, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, joh­ta­mi­sen ja yhteis­työn näkö­kul­mas­ta. Yti­mes­sä on aja­tus oman par­haan itsen esit­tä­mi­ses­tä työyh­tei­sön näyt­tä­möl­lä. Samal­la syn­tyy toi­min­taa ohjaa­va yhtei­nen käsi­kir­joi­tus.

Kir­ja antaa kei­no­ja tun­nis­taa mil­lai­sis­ta esi­tyk­sis­tä on kyse, miten nii­den käsi­kir­joi­tus raken­tuu, ket­kä nii­tä ohjaa­vat ja miten kukin toi­mii roo­lis­saan. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gia yhdis­tää draa­man ja dra­ma­tur­gian opit sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gi­aan ja joh­ta­mi­sen ja työyh­tei­sö­jen maa­il­maan. Samal­la syven­ny­tään nii­hin teki­jöi­hin, jot­ka saa­vat työyh­tei­sön kukois­ta­maan, lakas­tu­maan tai uudis­tu­maan yhdes­sä.

Kir­jan avul­la:

  • syven­nyt tari­noi­den, puhe­ta­van ja esit­tä­mi­sen maa­il­maan
  • opit roo­lien ja käsi­kir­joi­tuk­sen raken­ta­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä
  • saat näkö­kul­mia sii­hen, miten toi­mia joh­ta­jan ja esi­mie­hen roo­lis­sa ja mitä joh­ta­mi­sen maa­il­mas­sa tapah­tuu
  • löy­dät mal­le­ja työyh­tei­sön kult­tuu­rin uudis­ta­mi­seen ja muu­tos­ten toteut­ta­mi­seen
  • paneu­dut sosi­aa­lis­ten suh­tei­den, samas­tu­mi­sen, ryh­män voi­man, val­lan ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen sekä orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­nin mer­ki­tyk­seen.

Vaik­ka elä­mä koko­nai­suu­des­saan ei ole pelk­kää teat­te­ria, orga­ni­saa­tio­elä­mä on sitä mitä suu­rim­mas­sa mää­rin. Kun kehi­tät draa­man tajua, esit­tä­mi­sen ja käsi­kir­joit­ta­mi­sen tai­to­ja ja omi­nai­suuk­sia­si orga­ni­saa­tio­dra­ma­tur­gi­na, saa koko työyh­tei­sö mah­dol­li­suu­den lois­taa orga­ni­saa­tion teat­te­ris­sa. Sil­loin omat­kin tavoit­tee­si toteu­tu­vat.

Pin It on Pinterest