Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Organisaatiodramaturgia

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia tar­kas­telee työyh­tei­söjen näyt­tä­möitä dra­ma­turgin silmin, vuo­ro­vai­ku­tuksen, joh­ta­misen ja yhteistyön näkö­kul­masta. Yti­messä on ajatus siitä, että jokainen esittää eri­laisia tilan­teeseen rooleja työyh­teisön näyt­tä­möllä mutta toimii myös kulissien takana ja yhteisten tilan­teiden ohjaajana. Myös orga­ni­saa­tio­ta­solla panos­tetaan siihen, että asiak­kaille ja sidos­ryh­mille syntyy haluttu kuva ja kokemus toiminnasta.

Näistä päi­vit­täi­sistä esi­tyk­sistä syntyy yhteinen näy­telmä ja käsi­kir­joitus, joka vai­kuttaa yhteis­työhön, tun­nelmaan ja tuloksiin. Samalla syn­tyvät yhtei­sölle tun­nuso­mainen kult­tuuri ja tapa toimia yhdessä.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia perustuu tun­netun sosio­login ja sosi­aa­lip­sy­ko­login Erving Goff­manin (1922 - 1982) havain­toihin ja tapaan aja­tella yhteis­kun­nal­lista elämää ja ihmisten toi­mintaa maa­il­massa teat­te­ri­me­ta­foran kautta. Hänen mukaansa esi­tämme kukin eri tilan­teissa omaa parasta itseämme saa­dak­semme halutun vai­ku­telman aikaan ja saa­vut­taak­semme siten pyrkimyksemme.

Goff­manin mukaan yhtei­se­lä­mämme näyt­tä­möl­liset piirteet ovat näh­tä­vissä millä tahansa elämän alu­eella, myös työyh­tei­söissä. Par­haim­millaan eri roolit ja hen­ki­lö­koh­taiset tavoitteet sopivat yhteen ja täy­den­tävät orga­ni­saation käsi­kir­joi­tusta mutta toi­sinaan ne voivat olla myös kes­kenään ris­ti­rii­taisia ja rikkoa yhteistä käsi­kir­joi­tusta tai muuttaa sen suuntaa.

Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia auttaa hah­mot­tamaan tapah­tumien draaman kaaren, raken­tamaan yhteistä tarinaa ja kehit­tämään tie­toi­sesti yhteistä käsi­kir­joi­tusta. Se antaa keinoja tun­nistaa yhteisön roolit, esi­tykset ja tarinat, käsi­kir­joi­tusten raken­tu­misen ja muut­tu­misen sekä sen, kenellä on valta ja miten tilan­teita ohjataan.

Olen­naista ei orga­ni­saa­tiois­sakaan ole pelkkä esitys, vaan sen seu­raukset ja lop­pu­tulos. Siksi on hyvä olla tie­toinen myös työyh­teisön sosi­aa­li­sista suh­teista ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta, samas­tu­misen mer­ki­tyk­sestä ja kult­tuurin voi­masta sekä val­lan­käy­töstä ja orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­nista. Orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgiaa voikin kuvata tai­doksi hah­mottaa tapah­tumien toi­min­nal­linen kaari. Se on kyky nähdä olen­nainen, tulkita tilanne ja yhdistää dra­ma­turgin lailla toi­minta ja sisältö, ihmiset ja asiat, toi­mi­vaksi kokonaisuudeksi.

Voimme siis oppia orga­ni­saa­tioiden toi­min­nasta ja joh­ta­mi­sesta paljon tar­kas­te­le­malla niitä orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgian kautta. Kun kehität draaman tajua ja omi­nai­suuk­siasi orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgina, saa koko työyh­teisö mah­dol­li­suuden loistaa orga­ni­saation teat­te­rissa. Silloin omatkin tavoit­teesi toteu­tuvat paremmin. 

Haluatko jutella miten orga­ni­saa­tio­dra­ma­turgia voisi auttaa oman yhteisösi kehit­tä­mi­sessä? Ota yhteyttä: Sari Kuusela solmukohtia(at)gmail.com

Soita 000 000 0000