Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sitkeys

Mielenmaisemia: Sitkeys

Sitkeys on äärim­mäisen hyö­dyl­linen omi­naisuus. Siinä ei ole kyse jostain extreme-suo­ri­tuk­sesta tai kyvystä toistaa jotain kym­meniä kertoja. Sitkeys on poh­jim­miltaan jotain muuta. 

Arki­päi­väinen sin­nikkyys on veny­misen kykyä ja jous­ta­vuutta. Jaksaa paiskia töitä hieman suun­ni­teltua enemmän tai kävellä tavan­omaista pidem­mälle. Polkea mäen päälle, vaikka hen­gäs­tyt­täisi tai tehdä vielä vii­meiset kor­jaukset esi­tykseen. Sitkeys on myös taitoa ottaa muut huo­mioon sil­loinkin, kun tuntuu, etteivät nämä sitä ansaitsisi. Se on halua auttaa kes­kus­telun suju­mista, jos se tuntuu tökkivän.

Sit­keyttä on myös ystä­väl­linen ilme ja pidät­täy­ty­minen arvos­te­lusta ja valit­ta­mi­sesta, vaikka ottaa päähän. Se on samalla myös kas­vojen säi­lyt­tä­mistä tilan­teissa, joissa pur­naa­minen joh­taisi tun­nelman latis­tu­miseen tai joku kokisi saa­vansa nenilleen. Päät­tä­väinen välin­pi­tä­mät­tömyys olo­suh­teista on

Arkista sit­keyttä tar­vitaan eri­tyi­sesti silloin, kun jokin tuntuu menevän pieleen. Silloin on tarpeen omata kyky vai­kuttaa omaan mie­lialaan, taito lakaista oma ego het­keksi taka-alalle ja halu olla rei­lusti mukana eikä jät­täytyä syrjään. Sillä sitkeys on sosi­aa­linen omi­naisuus, joka vai­kuttaa koko ryhmään, se ei ole vain yksilön per­soo­nal­li­suuden piirre. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000