Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Mielialan muutos

Mielenmaisemia: Mielialan muutos

Tilanne, jolloin ärtymys muuttuu levol­li­suu­deksi tai kiukku välin­pi­tä­mät­tö­myy­deksi. Kun tympeys vaihtuu ute­liai­suu­deksi tai raskaat mietteet herää­väksi kiin­nos­tuk­seksi. Se on kohta, jolloin pystyy pääs­tämään irti niistä aja­tuk­sista, joihin on pidem­mäksi aikaa jo vajonnut. Sillä on monta nimeä: tun­ne­tilan, mie­lialan, tun­nelman tai ajat­te­lu­tavan muutos. Se vapauttaa olemaan oma itsensä, mielen val­lanneen muu­ka­laisten sijasta.

Jokainen tuntee liian sel­västi tilanteen, jossa omista aja­tuk­sistaan ei meinaa päästä eroon. Aja­tukset ovat jumit­tuneet kier­tämään samaa rataa. Kun mie­lessä on vain yksi, jat­ku­vasti toistuva ajatus, eikä sen tilalle saa toista aja­tusta kuin ohi­kii­tä­väksi het­keksi, tar­vitaan tie­toista mie­len­tilan muutosta. 

Sen saa aikaan käänne teke­mi­sessä. Se, että vaihtaa loju­misen aktii­vi­suuteen, lii­kunnan ren­tou­tu­miseen, luke­misen käsillä teke­miseen. Se pitää tehdä har­ki­tusti, sillä jumit­tunut ajatus ei muutoin anna periksi. Tuloksena on huolien vaih­tu­minen keveyteen tai tyl­sis­ty­misen muut­tu­minen iloksi. Se ei oikeastaan vaadi paljoa, vain rytmin muu­toksen ja toiston katkaisun. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000