Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sana_pohja

Mielenmaisemia: Erilaisuus

Ihmisten eri­lai­suuden havaitsee, kun kuun­telee tar­kasti mistä he mie­luiten puhuvat. Mikä on se jokin, joka saa silmät syt­tymään ja äänen kohoamaan innos­tuk­sesta tai pai­numaan luot­ta­muk­sel­lisen matalaksi?

On helppo tun­nistaa nel­jän­laisia tyyppejä. On niitä, jotka ovat kiin­nos­tu­neita niistä, jotka eivät ole läsnä. Heidän ede­sot­ta­muk­sistaan, kuu­lu­mi­sistaan ja ihmis­suh­teistaan.  Nämä elävät juo­ruista ja tari­noista, siitä, miten muilla menee.

Sitten ovat ne, jotka ovat eri­kois­tuneet toisten asioiden jär­jes­telyyn. Usein he ovat myös niitä, joiden puheessa kuuluu tietty kaik­ki­tie­tävyys, aiheesta riip­pu­matta. He tie­tävät, miten asiat ovat ja eri­tyi­sesti, miten niiden tulisi olla. He innos­tuvat, kun tulee mah­dol­lisuus ottaa kantaa siihen, mitä ja miten tehdä.

Kolmas ryhmä ovat ne, joiden motiivina on yhteis­kunnan paran­ta­minen ja laaja vai­kut­ta­minen. Kes­kus­te­lussa tois­tuvat jul­ki­suu­desta tutut nimet ja tapah­tumat sekä oma rooli niissä. Heidän arkeaan ovat ne asiat, joista me muut luemme uutisista. 

Sitten ovat ne muut. He, jotka puhuvat säästä, paik­ka­kunnan tapah­tu­mista ja omista arki­sista aska­reistaan. Jut­te­levat niitä näitä, pitävät yllä hyvän tuu­lista kes­kus­telua, joka saattaa myös sisältää pieniä juoruja ja kau­his­telua toisten teke­mi­sistä. Se ei kui­tenkaan ole puheen pää­si­sältö, kuten ykkö­sillä. Aiheet ja kiin­nos­tuksen alue ovat pikem­minkin laajat kuin syvälliset.

Ehkä juuri tämä erot­taakin eri ryhmät toi­sistaan: syt­tyykö monesta vai vaa­di­taanko siihen juuri se tietty aihe.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Salailu, Hai­hattelu, Velttous, Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000