Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kulttuuri

Suh­tau­tu­minen tuntuu yhtä kon­kreet­ti­selta kuin teot tai teke­mättä jät­tä­miset. Siksi lämpö ja huo­maa­vaisuus ovat niin tar­peel­lisia ihmisten välillä. Mutta ei puheenkaan mer­ki­tystä kannata väheksyä, sillä myös sanoilla on voima luoda yhteyttä, roh­kaista ja kertoa tunteista. 

Myön­teisten aja­tusten ja tun­teiden sano­minen ääneen on tärkeä keino yhteis­hengen ja yhteen­kuu­lu­vuuden syn­ty­mi­sessä. Yhteisö, joka on puhu­maton, rakentaa sen sijaan epä­luuloa ja tul­kintoja kes­kelleen, sillä luot­tamus ei vaikuta vain ihmisten välisiin suh­teisiin ja käyt­täy­ty­miseen. Se vai­kuttaa myös havaintoihin.

Luot­tamus auttaa näkemään tilanteen posi­tii­viset puolet, kun taas epä­luot­tamus saa kes­kit­tymään vain epä­kohtiin. Huo­miomme koh­distuu hel­pommin sel­laiseen, joka vah­vistaa omia usko­muk­siamme. Kun rakennat luot­ta­muksen kult­tuuria, havaitset myös sitä enemmän ympärilläsi.

Soita 000 000 0000