Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Velttous

Mielenmaisemia: Velttous

– Läh­de­täänkö?

– Ei taida jaksaa. Voidaan mennä huo­men­nakin. Tai joku muu päivä.

Velttous näkyy haluna valita lyhyin reitti, oikaista tai mie­luiten jättää väliin. Ei kaikkea tar­vitse mennä kat­somaan, kyllä paikat siellä pysyvät. Ei kannata kiertää mai­se­ma­reittiä, jos pääsee suo­rempaan maan­tietä pitkin. 

Saa­mat­tomuus voi vallata myös sosi­aa­liset tilanteet. Jäädään sisälle pöydän ääreen, koska ulos ei viitsi viedä astioita. Telkkari jää päälle ja katsoja soh­va­pe­ru­naksi, koska ei jaksa enää nousta ylös. Vaikka oli tar­koitus lukea tai tehdä sudoku. Ehtii sitä huomennakin.

Laimea ja haluton suh­tau­tu­minen voi ulottua myös ihmis­suh­teisiin. Silloin se pahim­millaan kuih­duttaa ystä­vyydet tai saa ne näi­vet­tymään jou­lu­korttien lähet­tä­misen tasolle. Kun ei ehdi lähettää viestiä, puhu­mat­takaan soit­ta­mi­sesta. Ja kun on mennyt aikaa, ei enää kehtaa, kun edel­li­sestä kon­tak­tista on niin pitkä aika.

Ja kun velt­toi­li­jalla on kui­tenkin vaativa työ ja ikuinen kiire, on kierre valmis. Kaikki energia menee työhön. Se on myös sosi­aa­li­sesti hyväk­syttävä syy jättää muu vähem­mälle. Oikeasti on usein kyse kui­tenkin velt­tou­desta. Sillä kukapa ei esi­mer­kiksi pala­ve­rissa kes­kit­tyisi välillä johonkin ihan muuhun kuin asiaan? Vain velttous saa silloin surf­fai­lemaan somessa tai uutis­pals­toilla, ja jät­tämään ihmis­suh­teiden hoidon taas kerran johonkin otol­li­sempaan ajankohtaan. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000