Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kohtaamiset

Ryhmän vaikutusvaltaiset

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ryhmä, jossa joutuu valit­semaan sanansa tar­kasti ja päät­tämään, kenen kanssa uskaltaa olla avoin, vie energiaa ja tur­hauttaa. Silloin ihmiset myös jakau­tuvat niihin, joiden kanssa voi olla luon­te­vasti, ja niihin, joiden kanssa tees­ken­nellään. Se ei voi olla vai­kut­ta­matta vuorovaikutukseen.

Eri­tyi­sesti ryhmän vetäjän ja mie­li­pi­de­vai­kut­tajien toi­mintaa seu­rataan ja mat­kitaan. Tavat tart­tuvat ja saman­lainen kohtelu alkaa levitä. Jotakuta aletaan pitää hyvänä tyyppinä, toinen hyl­ly­tetään kai­kesta yhtei­sestä. Jos­ta­kusta tulee ryhmän kes­ki­piste ja toinen ei meinaa löytää puhekumppaneita.

Vaatii eri­tyistä roh­keutta toimia täysin toisin kuin mikä on ryhmän yleinen tapa. Siksi ryhmän vai­ku­tus­val­taisten hylkimä jää usein yksin, vaikka muut oli­sivat vai­kut­tajien kanssa eri linjoilla.

Tapa koh­della muita on eri­tyisen tart­tuvaa yhtei­söissä. Syy siihen on aivois­samme oleva pei­li­so­lu­jär­jes­telmä, sillä ihminen on lau­maeläin, joka pei­lailee lähellään olevien toi­mintaa, tun­teita, aja­tuksia ja mie­lialaa. Joten kun joku yhtei­sössä on ärtynyt, innos­tunut tai suh­tautuu avoimen myön­tei­sesti tai kiel­tei­sesti, tarttuu tunne hel­posti muihin.

Myös muiden esi­mer­killä on vai­ku­tusta. Siksi esi­mer­kiksi johdon antama malli siitä, ketkä ovat läheisiä ja luot­ta­muksen arvoisia, on niin vaa­ral­linen niille, jotka ovat saaneet epä­luo­tet­tavan leiman, sillä heidät sul­jetaan sosi­aa­listen tilan­teiden ulkopuolelle.

Silloin he jäävät vaille riit­tävän sään­nöl­lisiä ja moni­puo­lisia kon­takteja, jotka tutus­tut­tai­sivat ja yhdis­täi­sivät heidät muihin. Luot­ta­muksen kas­vat­ta­minen vaa­tiikin työtä ja kes­ki­näisen arvos­tuksen osoittamista.

Soita 000 000 0000