Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sana_pohja

Mielenmaisemia: Ulkoilmaelämää

Istua heti kir­ja­kaupan oven eteen lukemaan juuri ostettua kirjaa. Mennä kah­vilan aurin­ko­var­jojen alle, jutella ja syödä jotain hyvää. Pelata kave­reiden kanssa; jal­ka­palloa, ten­nistä, hei­tellä lais­kasti palloa. Lajilla ei niin väliä, yhdes­sä­ololla on.

Ulkoil­maelämä euroop­pa­laiseen tapaan on ener­gi­soivaa. On riit­tävän läm­mintä tehdä ulkona sitä, mitä muutoin sisällä: istua pen­killä puis­tossa tai joen var­rella ja kat­sella mai­semaa. Kul­jeksia kau­pungin läpi näen­näisen huo­let­tomana, vailla pää­määrää mutta kui­tenkin menossa jonnekin.

Voi myös soutaa tai meloa, kenties kalastaa. Lipua hitaasti pitkin jokea, väis­tellä proomuja. Tai kitkeä kuk­ka­penkkiä, ruo­kailla perheen kanssa katoksen alla, pysähtyä jut­te­lemaan tut­tavien kanssa. Antaa lasten leikkiä suih­ku­läh­teellä, kii­peillä pen­keillä ja osal­listua itsekin hippaan.

Liikkua luon­nossa: lähteä pyö­rä­ret­kelle, käve­lemään tai len­kille. Siirtyä met­sä­teille ja ottaa käve­ly­sauvat mukaan. Käydä lei­po­mossa, lähi­kau­passa ja liha­kau­passa, päivän ostokset mah­tuvat kan­gas­kassiin. Ostaa pari pulloa viiniä tai kokeilla uutta kesä­juomaa. Elää ulkona, eikä vain hytisten pis­täytyä hoi­ta­massa vält­tä­mät­tömät ja palata nopeasti takaisin sisälle.

Ulkona muuttuu eri­lai­seksi kuin sisällä. Kotona näkee aina sen saman, ulkona joka kerran uutta. Se ravitsee mieltä ja kehoa. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Itsekkyys, Eri­laisuus. Salailu, Hai­hattelu, Velttous, Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000