Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kohtaamiset

Kohtaamisten merkitys

Vaikka suurin osa siitä, mitä havait­semme, pysyy muis­tissa vain sekunnin sada­sosia, ovat itselle mer­kit­tävät ja eri­tyi­sesti ikävät koke­mukset niitä, joita jää usein jau­hamaan mie­lessään. Taidat tietää, mitä tar­koitan. Ne sanat, se katse, ne ilmeet ja eleet, jotka töl­väi­sivät tai halusivat osoittaa paikan. Huono yhteistyö, maltin menet­tä­minen, har­kit­se­maton puhe ja käyt­täy­ty­minen tai tilanteet, jotka vain menivät ihan pieleen, olipa sitten kyse työ­teh­tä­vistä, ystä­vistä ja per­heestä, vapaa­eh­tois­työstä tai harrastuksista.

Ja mitä enemmän niitä miettii, sen paremmin ne muistaa, ja sitä vai­keampi aja­tuk­sista on myös päästä eroon. Mutta onneksi mieleen jää myös poik­keuk­sel­linen tuki tär­keässä tilan­teessa, lämmin lause tai katse, joka kertoo, että välitän ja luotan. Niistä voi ammentaa han­ka­lissa tilanteissa.

Var­sinkin silloin, kun kaikki ei sujukaan niin kuin toi­voisi, mieleen palaa nopeasti aiemmin tapah­tunut. Kaikki koettu vai­kuttaa tulevaan. Jos näkee hen­kilön, johon on jän­nit­teinen suhde, tulee omasta olosta hel­posti epä­varma. Tai kun on pai­kassa, jossa jotain ikävää on tapah­tunut, palautuu mieleen juuri se, mistä on pyris­tellyt eroon.

Ei siis ihme, että luot­ta­muksen ja epä­luot­ta­muksen koke­mukset vai­kut­tavat myös siihen, mil­laisen roolin yhtei­sössä roh­kenee ottaa. Joten olemmeko men­nei­syyden vankeja, tuo­mittuja tois­tamaan samaa ja vailla unoh­ta­misen tuomaa vapautta? Emme, mutta se vaatii tie­toista työtä.

Soita 000 000 0000