Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Salailu

Mielenmaisemia: Salailu

Se, mitä salailet, pal­jastaa miten suh­taudut muihin ja mil­laisen kuvan haluat itsestäsi antaa. Tai pikem­minkin, mitä ei halua itsestään näyttää.

Kon­kreet­ti­sesti salailu tulee esille siinä, näyt­tääkö muille kaikki otta­mansa valo­kuvat vai haluaako pitää vain itsellään tietyt kuvat. Valo­ku­vahan kertoo, miten näkee maa­ilmaa. Salailua on tyy­pil­li­sesti myös siinä, mitä jakaa elä­mästään. Tun­teistaan, toi­veistaan, peloistaan ja unel­mistaan. Pitääkö mie­luimmin aja­tuk­sensa itsellään ja puhuu toisten kanssa vain ylei­sistä asioista, toisten teke­mi­sistä tai leh­dissä olleista asioista. Jättää itsensä sivuun ja nostaa kes­kiöön asiat ja muut ihmiset.

Voi pii­lo­tella sitä, mikä kiin­nostaa. Tai aja­tuksia, mie­li­pi­teitä ja koke­muksia. Pitää syr­jässä sen, mitä omassa elä­mässä tapahtuu ja jutella vain niitä näitä.

Salailu käy hel­posti. Jättää vain puhu­matta ja nyök­käilee sen sijaan. Ei ota kantaa tai ole eri mieltä. Silloin todel­linen minä jää piiloon ja sosi­aa­linen minä on läsnä. Kun näyttää itsensä vain tie­tyille ja muiden seu­rassa jättää osan piiloon, on vaa­rassa jäädä sosi­aa­lisen roo­linsa van­giksi. Samalla oma minä kapeutuu.

Toi­saalta voi iloita ja avautua aja­tuk­sistaan niiden kanssa, joiden kokee ymmär­tävän. Ehkä vas­ta­vuo­roisuus on kui­tenkin se, joka rikastaa elämää. Siksi salailu voi olla tarpeen seu­rassa, jonka mie­len­kiinto on ihan muissa asioissa kuin niissä, jotka kiin­nos­tavat itseä.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Hai­hattelu. Velttous, Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000