Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kulttuuri

Kulttuuri syntyy nopeasti

Kult­tuuria voi kuvata sosi­aa­li­seksi voi­maksi, joka yhdistää ihmiset ja saa yhteisön onnis­tumaan tai epä­on­nis­tumaan. Se ohjaa sitä, mitä teemme, mihin kiin­ni­tämme huo­miota ja mitä pidämme tär­keänä. Mutta kult­tuu­rissa ei ole kyse vain sään­nöistä tai anne­tuista ohjeista. Se on tapa toimia yhdessä, joka syntyy lähes itsestään sosi­aa­li­sissa tilanteissa.

Toisin sanoen ope­tamme vai­vihkaa toi­siamme eri tilan­teissa. Ohjaamme kat­seilla, eleillä, ilmeillä ja puheella, miten kan­nattaa tai ei ole hyvä toimia. Sitä kautta ymmär­rämme, mikä on vält­tä­mä­töntä ja suo­si­tel­tavaa, hyväk­syttyä mutta har­kit­tavaa, turhaa ja väl­tet­tävää tai kiel­lettyä ja tarpeetonta.

Tun­nistat kult­tuurin, kun katsot ympä­rillesi ja mietit, mil­laisen vai­ku­telman saat. Näyt­tääkö toi­minta esi­mer­kiksi mää­rä­tie­toi­selta, pouk­koi­le­valta, tasai­selta tai jopa varo­vai­selta? Nopealta vai hitaalta? Herät­tääkö kohtelu tunteen arvos­tuk­sesta ja luot­ta­muk­sesta vai tun­tuuko suh­tau­tu­minen välin­pi­tä­mät­tö­mältä tai pienentävältä?

Mutta tar­vit­seeko kult­tuurin olla vahva, niin kuin monesti kuulee sanot­tavan? Vastaus ei ole yksi­se­lit­teinen. Vahva ja yhte­näinen kult­tuuri tekee ryh­mästä tuot­tavan ja tehokkaan, mikä kuu­lostaa tie­tenkin hyvältä. Toi­saalta voi­makkaan kult­tuurin vaarana on, että se muo­dostuu niin jäy­käksi ja sisäänpäin kään­ty­neeksi, ettei ryhmä pysty tar­vit­taessa jous­tamaan ja muut­tamaan toimintaansa.

Mutta toisin kuin luot­tamus, joka syntyy hitaasti ja katoaa nopeasti, kult­tuuri syntyy nopeasti ja elää pitkään, sillä yhteisön toi­minta vakiintuu het­kessä. Se tapahtuu tois­tojen, palautteen ja muiden esi­merkin ja sosi­aa­lisen paineen kautta.

Kult­tuurin luon­teeseen kuu­luukin, ettei sen muut­ta­minen käy het­kessä. Sama koskee myös sitä, keitä pidetään yhtei­sölle tär­keinä ihmisinä. He ovat esi­merkkejä, jotka näyt­tävät mille, miten ryh­mässä menestyy. Kun tun­nistat, ketkä ovat yhteisön merk­ki­hen­ki­löitä, tiedät, mitä sinul­takin odotetaan.

Soita 000 000 0000