Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Miellyttämisen halu

Mielenmaisemia: Miellyttämisen halu

Häntä kuun­nellaan eri­tyisen tar­kasti, jokainen juttu huo­mioidaan. Myön­nellään ja kom­men­toidaan, ollaan kiin­nos­tu­neita ja kysellään. Jat­ketaan samasta aiheesta. Oma juttu saa jäädä kesken, jos Hän puhuu. Vit­seille nau­retaan kova­ää­ni­sesti tai ainakin koh­te­li­aasti, vaikka ei yhtään huvittaisi.

Miel­lyt­tä­misen halu valtaa aika ajoin jokaisen. Tun­nistat sen hel­posti: katseet on koh­dis­tettu Häneen, joka on juuri sillä het­kellä tärkeä.

Miel­lyt­tä­misen halu ei ole paha, vaan ihmis­suh­teille hyö­dyl­listä. Ystä­väl­lisyys rakentaa ihmis­suh­teita ja luo halua toimia yhdessä. On myös luon­nol­lista ihailla niitä, joihin haluamme samastua ja omak­summe tapoja sel­lai­silta, joiden lähi­piiriin haluai­simme päästä.

Silti ei voi välttyä aja­tuk­selta, että miel­lyt­tä­misen halussa on eri­tyi­sesti kyse oman aseman yllä­pi­tä­mi­sestä. Kun minä osoitan pitäväni sinua tär­keänä, pidät sinä myös minua tar­peel­lisena ja pal­kitset sen jollain tavoin. Sillä miel­lyt­tä­misen halun taus­talla on vähintään tie­dos­ta­maton pyr­kimys vas­ta­vuo­roi­suuteen. Tie­dosta, että haluat miel­lyttää, niin tutustut samalla paremmin itseesi, myös varjopuolelta. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000