Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Ystävällisyys
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ystä­väl­lisyys on paitsi asenne myös tekoja, niitä pieniä kiin­nos­tuksen ja välit­tä­misen osoi­tuksia, jotka tun­tuvat olevan joil­le­kuille ihmi­sille niin luon­taisia. Se on jutus­telua, paljon kiin­nos­tu­neita ilmeitä, riit­tä­västi iloa ja sen var­mis­ta­mista, ettei kukaan jää yksin.

Ystä­väl­lisyys onkin ensim­mäinen askel luot­ta­muksen raken­ta­mi­sessa. Se on tapa kertoa kes­ki­näi­sestä kun­nioi­tuk­sesta, hyvästä tah­dosta ja yhteen­kuu­lu­vuu­desta. Se ei vie yhtään enempää aikaa kuin toi­sen­lai­nenkaan käyt­täy­ty­minen, mutta tuottaa paljon hyvää. Ja mikä tahansa yhteisö, jossa kiin­ni­tetään huo­miota hyvään koh­teluun ja yhteis­henkeen, on vah­vempi myös ammatillisesti.

Kokemus huo­nosta koh­te­lusta syntyy yllät­tävän hel­posti, eikä sen tar­vitse olla edes tahal­lista. Riittää, että on vain hieman liian nopea­liik­keinen tai huo­no­muis­tinen. Unohtaa vastata vies­teihin, kun on niin paljon muu­takin. Lupaa palata asiaan, mutta se vain jää. Tai jos teho­kuuden nimissä menee aina suoraan asiaan ja unohtaa tavan­omaiset koh­te­liai­suus­ru­tiinit tapaa­misten alussa ja lopussa, syntyy vai­ku­telma tylystä kohtelusta.

Ystä­väl­lisyys ei vaadi kuin pienen hetken, pisaran hyvää tahtoa, läm­pimän äänen­sävyn ja katseen, mutta se voi muuttaa kaiken.

Soita 000 000 0000