Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Kriittisyys

Mielenmaisemia: Kriittisyys

Jatkuva kri­tiikki tappaa innos­tuksen. On han­kalaa iloita pie­nistä asioista ja pitää itseään hyvällä mie­lellä, jos ympä­rillä olevat näkevät vain epäkohtia. 

Teksti on epä­selvä, ehdo­tukset puut­teel­lisia, rat­kaisu väärä vaik­kakin toimiva. Rei­tiltä puuttuu leväh­dys­paikkoja, opas ei osaa neuvoa tai puhuu väärää kieltä.  Puhee­naiheet ovat liian tuttuja, ihan vie­raita tai muuten vain kel­vot­tomia. Aina on jotain, jonka tulisi olla toisin.

Kri­tiikki ver­hotaan usein palaut­teeksi tai aut­ta­mi­seksi, mutta usein on kyse siitä, että palautteen antaja kokee itse tie­tä­vänsä paremmin. Katse hakeutuu vikoihin, kun se voisi iloita siitä, mikä on hyvin. Ehkä kyse on asen­teesta: pitääkö kaiken olla juuri kuten minä haluan, vai voinko nauttia myös het­kittäin epä­täy­del­li­sestä elämästä? 

Kriit­tistä elämän asen­netta voi vähentää hyväk­sy­mällä sen, että ihmiset ja heidän teke­mi­sensä ja kiin­nos­tuk­sensa ovat eri­laisia. Ja silti – tai juuri siksi – niin kiin­nos­tavia ja tar­peel­lisia. Silloin voi antaa itselleen vapauden olla tyy­ty­väinen siihen, mitä juuri tällä het­kellä on. Ehkä juuri eri­lai­suuden ja epä­täy­del­li­syyden hyväk­sy­minen ovatkin avaimia onnel­liseen elämään. 

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000