Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Kulttuuri

Miten teillä toimitaan?

Mistä yhteisön kult­tuu­rissa on kyse? Sillä on monta nimeä: työ­kult­tuuri, toi­min­ta­kult­tuuri, yri­tys­kult­tuuri, orga­ni­saa­tio­kult­tuuri, kult­tuuri. Nimestä huo­li­matta kyse on samasta ilmiöstä. Sanalla ”kult­tuuri” tar­koi­tetaan yhtei­sölle omi­naisia piir­teitä, jotka tekevät siitä ainut­laa­tuisen ja erot­tavat sen muista ryhmistä.

Kult­tuuria voi kuvata sosi­aa­li­seksi voi­maksi, joka yhdistää ihmiset ja saa yhteisön onnis­tumaan tai epä­on­nis­tumaan.  Se ohjaa sitä, mitä teemme, mihin kiin­ni­tämme huo­miota ja mitä pidämme tär­keänä. Mutta kult­tuu­rissa ei ole kyse vain sään­nöistä, ohjeista tai anne­tusta käsi­kir­joi­tuk­sesta. Se on tapa toimia yhdessä, jonka syntyy lähes itsestään yhtei­si­sissä sosi­aa­li­sissa tilanteissa.

Toisin sanoen ope­tamme vai­vihkaa toi­siamme eri tilan­teissa. Havain­noimme mitä tapahtuu ja miten muut käyt­täy­tyvät. Ohjaamme kat­seilla, eleillä, ilmeillä ja puheella, miten kan­nattaa tai ei ole hyvä toimia. Opimme samalla mikä on vält­tä­mä­töntä ja suo­si­tel­tavaa, hyväk­syttyä ja har­kit­tavaa, turhaa ja väl­tet­tävää tai kiel­lettyä ja tarpeetonta.

Kult­tuuri syntyy siis ryh­mässä oppi­malla, vah­vistuu joh­ta­malla ja uudistuu yhdessä. Hen­ki­löillä, jotka ovat yhtei­sölle eri­tyisen tär­keitä, on mer­kittävä rooli kult­tuurin syn­ty­mi­sessä. He ovat esi­merkkejä, joiden toi­mintaa mui­denkin olisi hyvä matkia. Mallin kautta oppi­minen onkin yksi keino saada kult­tuuri juur­tumaan entistä syvemmälle.

Mutta kan­nat­taako kult­tuurin olla vahva, niin kuin monesti kuulee sanot­tavan? Vastaus ei ole yksi­se­lit­teinen. Vahva ja yhte­näinen kult­tuuri tekee ryh­mästä tuot­tavan ja tehokkaan, joka kuu­lostaa tie­tenkin hyvältä. Toi­saalta vahvan kult­tuurin vaarana on, että se muo­dostuu niin jäy­käksi ja sisäänpäin kään­ty­neeksi, ettei ryhmä pysty tar­vit­taessa jous­tamaan ja muut­tamaan toimintaansa.

Kult­tuuri sinällään ei vielä rat­kaise vaan se, mitä sillä saadaan aikaan. Toisin sanoen siis mil­lainen tun­nelma on, toteu­tu­vatko yhteiset tavoitteet, miten yhteistyö sujuu ja mil­laiset suhteet ihmisten välillä ovat. 

Mutta toisin kuin luot­tamus, joka syntyy hitaasti ja katoaa nopeasti, kult­tuuri syntyy nopeasti ja elää pitkään, sillä yhteisön toi­minta vakiintuu het­kessä. Se tapahtuu tois­tojen, palautteen ja muiden esi­merkin ja sosi­aa­lisen paineen kautta. Samalla kult­tuuri antaa mallin myös siitä, ketkä saavat luot­ta­muksen ja keitä ei pidetä sen arvoisina. Yhteisön kult­tuuria voisi kutsua myös yhteisön perin­nöksi, sillä toi­min­ta­ta­pojen ja rutiinien lisäksi myös suh­tau­tu­minen ja tapa koh­della ihmisiä periy­tyvät helposti.

Soita 000 000 0000