Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Luottamuskulttuuri

Luottamus on kulttuurissa

Kult­tuuri ja luot­tamus muis­tut­tavat siinä toi­siaan, että ne muok­kau­tuvat tekojen, koh­telun ja puheiden kautta. Niin hyvät kuin huo­notkin tavat ohjaavat kans­sa­käy­mistä ja muut­tuvat vähi­tellen ryhmän tun­nus­mer­kiksi. Sitä tehdään, mitä nähdään. 

Jokai­sella meistä on koke­muksia hyvin eri­laista yhtei­söistä, niin minul­lakin. Yksi porukka tuntui kan­gis­tuneen omiin kaa­voi­hinsa, eikä tilanne häi­rinnyt siellä pitkään olleita. Yhteisö arvosti sitä, että kaikki oli tuttua ja tur­val­lista, ja muu­toksia pidettiin tar­peet­tomina. Sen vas­ta­kohtana oli työyh­teisö, jossa mikään toi­min­tatapa ei pysynyt kovin pitkään enti­sellään, sillä sen motto oli jatkuva uudis­tu­minen. Mie­lessä on usein myös paikka, jossa teh­tävät jakau­tuivat hen­ki­lö­koh­taisten suh­teiden, ei vas­tuu­alueiden mukaan. Seu­rauksena oli lievä kaoot­tisuus, kun koskaan ei voinut olla varma siitä, etteikö samaa asiaa olisi hoi­tanut joku muukin.

Edellä olevat voivat tuntua äärie­si­mer­keiltä, mutta moni tun­nistaa niistä jotain tuttua. Mutta oletko miet­tinyt, mil­lainen oma työyh­teisösi, tuttu har­ras­tus­po­rukka, ystä­vä­piiri tai tun­temasi yhdis­tyksen hal­litus on? Mistä kult­tuurin voi tunnistaa?

Ensi­vai­ku­telma on usein kuvaava, mutta voi käsitys muut­tuakin, kun tutustuu paremmin ryhmään.  Näyt­tääkö toi­minta esi­mer­kiksi pouk­koi­le­valta, tasai­selta, varo­vai­selta tai mie­li­val­tai­selta? Nopealta vai hitaalta? Herät­tääkö ihmisten kohtelu tunteen arvos­tuk­sesta ja luot­ta­muk­sesta vai tun­tuuko suh­tau­tu­minen esi­mer­kiksi välin­pi­tä­mät­tö­mältä, ohit­ta­valta tai pienentävältä?

Ja kun tark­kailet, miten ryhmän vetäjä toimii, mitä huomaat? Yhdis­tääkö toi­minta ihmisiä, hajot­taako se tie­toi­sesti porukkaa tai ajaako se ihmiset pie­niksi kli­keiksi? Onko huomio men­nei­syy­dessä, tiu­kasti kiinni tässä päi­vässä vai onko pää­paino tule­vai­suu­dessa?  Mistä puhutte yhdessä?

Jos oma työyh­teisö tuntuu olevan liian lähellä että, että sen toi­min­nasta pääsisi heti perille, mieti joitain puo­li­tuttuja paikkoja. Miltä niiden toi­minta näyttää ulko­puo­lelta kat­sottuna? Hieman etäämpää on usein hel­pompaa nähdä sel­vemmin kuin silloin, kun on itse tilan­teessa mukana. 

Soita 000 000 0000