Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sana_pohja

Mielenmaisemia: Itsekkyys

Suuri ego. Mikä ihana tekosyy käyt­täytyä kuten haluaa. Pysäyttää lii­kenne, kun haluaa kävellä tien yli. Puhua niin kovaa, että koko ravin­to­lasali kuulee. Ottaa aina pel­leilme ja -asento valo­kuviin. Vastata toisten puo­lesta ja saman­ai­kai­sesti korostaa, kuinka jokainen on vapaa tekemään mitä haluaa.

Kunnes tapahtuu jotain, joka on oman mielen vas­taista. Silloin puu­tutaan mui­denkin tekemisiin. 

Itsekkäät ihmiset ovat kuin isoja vauvoja. Hymy on her­kässä, kun kaikki menee oman mielen mukaan. Jos tuntuu yhtään epä­mie­lui­salta tai asiat ete­nevät väärään suuntaan, rea­goidaan kiti­nällä tai korvia sär­ke­vällä mete­lillä, joka kiin­nittää var­masti kaikkien huomion Minuun ja Tar­pei­siini. Sillä yri­tetään mobi­li­soida muut kor­jaamaan tai pois­tamaan epä­kohdat, jotka Minua ovat kohdanneet.

Pieni vauva elää vain itsessään eikä aina erota missä itse loppuu ja äiti alkaa. Ääni on ainoita keinoja vai­kuttaa omaan oloon. Isolla vau­valla sen sijaan on kaikki aikuisen keinot käy­tet­tä­vissään tilanteen muut­ta­mi­seksi. Sen sijaan hän usein valitsee vauvan aseman ja keinot.

Liian itsekäs ego poistaa sosi­aa­listen tilan­teiden tajun, turhan oma­tunnon herk­kyyden ja jouston muiden tar­peiden koh­dalla. Sillä itsek­käälle on ole­massa vain minä, muut ovat ihaileva yleisö, par­haim­millaan ilman kritiikkiä.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Eri­laisuus, Salailu, Hai­hattelu, Velttous, Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000