Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Suhteet

Par­haim­millaan hyvät suhteet ihmisten välillä luovat posi­tii­visen luot­ta­muksen kierteen: kun luo­tamme toi­siimme, vah­vistuu myös lähei­syyden kokemus ja halu auttaa, ja se puo­lestaan lisää yhteis­työtä. Hyvin sujuva vuo­ro­vai­kutus vah­vistaa vas­ta­vuo­roi­suutta, voi­mistaa yhteen­kuu­lu­vuutta ja kas­vattaa siten edelleen kes­ki­näistä luottamusta.

Joku voisi tie­tenkin väittää, että jois­sakin tilan­teissa suh­teiden yllä­pi­tä­minen on vain kylmää las­kel­mointia tai tut­tuuden mukanaan tuomaa tur­val­li­suutta. Joskus voi tie­tenkin olla kyse sii­täkin, sillä näemme eri tavoin tois­temme mer­ki­tyksen. Otetaan esi­merkki työn maailmasta.

Olin kerran samassa tii­missä asian­tun­tijan kanssa, joka pysytteli omissa oloissaan, kunnes oli mah­dol­lisuus näyt­täytyä koko ryhmän puo­les­ta­pu­hujana tai tavata niitä, joilla oli valta ja vastuu toi­min­nasta. Heille löytyi aikaa, muille ei. Mutta se ei estänyt häntä pyy­tä­mästä meiltä muilta apua milloin mihinkin, ilman mitään vas­ta­pal­ve­lusta. Se tuntui kai­kelta muulta kuin hyvältä työ­ka­ve­ruu­delta ja sai myös meidät muut miet­timään tarkkaan, kan­nat­taako pyyn­töihin vastata.

Vas­ta­vo­roisuus syn­nyttää siis siteen ihmisten välille ja vah­vistaa tun­teita. Se lisää luot­ta­musta mutta myös mah­dol­li­suuksia, sillä toinen voi samalla avata portin uuteen maa­ilmaan. Miten? Voit saada uusia ver­kostoja ja olla mukana jos­sakin, johon ei olisi ollut mah­dol­li­suutta ilman hyviä suh­teita. Tilanteen voi tii­vistää yhteen lauseeseen: se mikä on minun, on myös sinun, niin kauan kuin tunne on molemminpuolinen.

Soita 000 000 0000