Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Haihattelu

Mielenmaisemia: Haihattelu

Hai­hattelu astuu kuvaan silloin, kun raahaa mukanaan kai­ken­laista, jota olisi kiva tehdä, mutta kaikki jää käyt­tä­mättä. Kuten mat­kalle mukaan pari kirjaa, eikä lue kuin näy­tös­luon­toi­sesti pari sivua. Kes­ke­ne­räisen vil­la­neuleen, joka on tar­koitus saada viikon aikana val­miiksi, mutta jota ei edes nosteta kas­sista. Kii­karin ja kau­ko­putken, jotta voisi tii­railla mai­semia ja lintuja, mutta jotka jäävät kuis­tille reissun ajaksi.

Hai­hat­telua on myös pitkien käve­ly­reis­sujen suun­nittelu, jos pisimmät kävelyt ovat kui­tenkin vain muu­taman kilo­metrin mit­taisia. Tai se, että ottaa mökille teltan ja makuu­alustan, jotta oltaisiin maas­tossa yötä, mutta sitä ei edes oteta puheeksi viikon aikana. Sisällä on niin kätevää yöpyä.

 Hai­hat­telija suun­nit­telee, mutta ei toteuta. Hankkii tavaraa, jota ei käytä tai puhuu suu­rempia, kuin mitä edes todel­li­suu­dessa haluaa toteuttaa. Hai­hat­telija ei ole pahan­tah­toinen vaan pikem­minkin menee mukaan kaikkeen, mitä joku keksii ottaa esille. On niin kiva suun­ni­tella, sillä silloin tuntee itsensä jo eri­lai­seksi ihmi­seksi. Toteutus vain jää kesken.

Lue lisää Mie­len­mai­semia:
Velttous, Miel­lyt­tä­misen halu, Kes­tävyys, Sitkeys, Liike, Aktii­visuus, Uudis­tu­minen, Yllä­tykset, Mie­lialan muutos, Hal­tioi­tu­minen, Äänet, Hil­jaisuus, Aika, Pyö­räily, Yhtei­söl­lisyys, Kuuntelu, Ystä­väl­lisyys, Avu­liaisuus, Ter­veh­ti­minen, Vapaus, Kii­reet­tömyys, Unoh­ta­minen, Rentous, Rau­hal­lisuus

Soita 000 000 0000