Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Sosiaalinen pääoma

Yhteinen voimavara

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tiimiin, joka luottaa toi­siinsa, syntyy myös yhteistä sosi­aa­lista pääomaa. Hieman oudon kuu­loi­sesta sana­pa­rista huo­li­matta siinä on kyse arki­sesta asiasta. Siitä, että olemme yhdessä enemmän kuin yksin.

Sosi­aa­linen pääoma on ver­kostoja, hyviä suh­teita ja niissä syn­tyvää luot­ta­musta ja vas­ta­vuo­roi­suutta. Tietoa ei pantata, yhteistyö on vai­va­tonta ja kes­ki­näinen tuki kasvaa. Vah­valla sosi­aa­li­sella pää­omalla on myös vai­ku­tusta orga­ni­saation talou­del­liseen menes­tykseen, sillä kun yhtei­selämä sujuu kit­katta, on helppo tehdä parhaansa.

Sosi­aa­linen pääoma ei siis ole yksi­löiden omi­naisuus, vaan osa yhteisön kult­tuuria. Se syntyy hel­pommin silloin, kun ihmisiä yhdis­tävät saman­laiset arvot, tavoitteet ja toi­min­ta­tavat. Saman­kal­taisuus lähentää ja saa myös kes­ki­näisen avun kukois­tamaan. Silloin ketään ei jätetä yksin.

Luot­tamus ja sosi­aa­linen pääoma muo­dos­ta­vatkin hyvän kierteen. Mutta eivät itsestään, vaan ne vaa­tivat joh­ta­mista, ettei omien etujen aja­minen nouse yhteisten tavoit­teiden tilalle.

Kun vuo­ro­vai­kutus sujuu, on yhteistyö helppoa. Yhdessä teke­misen tuloksena onnis­tutaan, ja se taas parantaa ilma­piiriä. Silloin on myös hel­pompi ottaa muut huo­mioon. Kun saa tukea, on val­miimpi tekemään töitä myös yhteisten pää­määrien eteen ja tarpeen mukaan myös aset­tamaan ne etusijalle.

Vahva sosi­aa­linen pääoma on otol­linen myös suo­ja­pans­sarien las­ke­mi­selle ja omien mie­li­pi­teiden roh­keam­malle esille tuo­mi­selle. Silloin uskal­letaan olla myös avoimia ja tasavertaisia.

Soita 000 000 0000