Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Luottamus

Ryhmä antaa raamit

Uskal­taako luottaa, jos huomaa, että muut toi­mivat toisin? Ryh­mä­paine vie mukanaan, ja omat koke­mukset yhteis­työstä tai ihmi­sestä voivat jäädä taka-alalle, jos muut antavat ymmärtää, että todel­lisuus on ihan toinen. Ja on tie­tenkin mah­do­tonta luottaa, jos luot­tamus petetään tai siihen ei vastata millään tavalla. Luot­tamus on myös valinta.

Mutta luot­tamus ei ole pel­kästään yksilön päätös vaan myös sisään­ra­ken­nettuna kaikkeen yhteis­työhön. Kun olet mukana, muut luot­tavat siihen, että toimit sovi­tusti, et mie­li­val­tai­sesti. Tämä pätee mihin tahansa ryhmään sen luon­teesta riippumatta.

Jokaisen meistä odo­tetaan toi­mivan vas­tuul­lisena ja luo­tet­tavana ryhmän jäsenenä niin vapaa-ajalla, työ­pai­kalla kuin ystävien kesken ja per­heessä. Luot­tamus ei siten ole vain uskoa siihen, että toimii odo­tusten mukai­sesti, vaan samalla myös tapa saada kukin meistä sää­te­lemään omaa toi­min­taansa. Kun on mukana ryh­mässä, saa samalla paitsi yhteisön tuen myös raamit, jotka ohjaavat käyttäytymistä.

Soita 000 000 0000