Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Yhteistyö

Yhteistyön mielenmaisemia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Yhteistyö on kes­kus­telua, tekoja ja kuul­luksi tule­mista. Mukaan otta­mista, halua auttaa ja posi­tii­vista suh­tau­tu­mista. Mukaan tem­pau­tu­misen hetkiä, jolloin yhteinen asia vie mukanaan niin, ettei malt­taisi lopettaa. Miten yhteis­työtä voisi lisätä? Panos­ta­malla ystä­väl­li­syyteen, sosi­aa­liseen sit­keyteen ja yhteen­kuu­lu­vuuden tunteeseen.

Yhteistyö on voima, joka innostaa toi­mimaan, motivoi aut­tamaan ja saa tavoitteet toteu­tumaan. Se ei vaadi eri­tyis­taitoja, vain halun ottaa kaikki huo­mioon, reilua koh­telua, eri­lai­suuden ymmär­tä­mistä ja oman osuuden teke­mistä. Yhteistyön yti­messä on ystä­väl­lisyys, tuo arjen super­voima, joka tekee ihmeitä.

Ystä­väl­lisyys on pieniä tekoja, sanoja ja sana­tonta vies­tintää. Se on kiin­nos­tusta ihmi­sistä ja asioista, lämmin katse ja äänensävy, joka kertoo, että välittää. Tuttu sanonta kertoo, että niin metsä vastaa kuin sinne huu­detaan. Tunteet ja käyt­täy­ty­minen tart­tuvat, ja oma tapa toimia kutsuu muita vas­taamaan samaan tyyliin. Tylyys tappaa vah­vatkin myön­teiset tunteet ja muuttaa yhteistyön vain pakol­listen asioiden hoitamiseksi. 

Yhteistyö hyötyy myös sosi­aa­li­sesta sit­key­destä, halusta toimia yhdessä sil­loinkin, kun se ei ole helppoa. Sitkeys on myös tyy­neyttä, tun­teiden sää­telyä, kes­kus­telun mah­dol­lis­ta­mista ja tie­toista hyvän­tuu­li­suutta, joka luo hyvän ilma­piirin eri­tyi­sesti vai­keissa tilanteissa.

Par­haim­millaan hyvä yhteistyö saa aikaan tunteen siitä, että kuu­lumme yhteen. Yhteen­kuu­luvuus syntyy hyväk­sy­tyksi tule­mi­sesta, oikeu­den­mu­kai­suu­desta ja posi­tii­vi­sesta palaut­teesta. Silloin yhtei­sestä teke­mi­sestä tulee entistä hou­kut­te­le­vampaa ja samalla kes­ki­näinen luot­tamus kasvaa. Yhteistyö alkaa tuottaa tulosta.

Soita 000 000 0000