Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija, matkapyöräilijä ja kaupunkivaeltaja.

Solmukohtia
Vuorovaikutus ja yhteisöjen maailma

Mielenmaisemia 
Juoksu, matkapyöräily, kaupunkivaellus ja mielenmaisemat.

Sosiaalinen pääoma

Sosiaalisesta pääomasta

Yhteistyö puhu­mat­takaan sen lop­pu­tu­lok­sesta ei ole koskaan par­haim­millaan, jos kes­ki­näinen luot­tamus on kateissa. Mutta jos ryhmän sisäinen luot­tamus on kun­nossa, alkaa hyvän fii­liksen ja tulosten lisäksi kehittyä myös yhteistä sosi­aa­lista pääomaa. Silloin vuo­ro­vai­ku­tuskin sujuu kitkatta. 

Hieman oudon kuu­loi­sesta sana­pa­rista huo­li­matta sosi­aa­li­sessa pää­omassa on kyse arki­sesta asiasta. Se on yhteen­kuu­lu­vuuden tun­netta ja yhteis­henkeä, joka syntyy hyvistä ihmis­suh­teista, vas­ta­vuo­roi­suu­desta ja ihmisten väli­sestä luot­ta­muk­sesta. Sosi­aa­linen pääoma on vahva, kun yhtei­sössä jaetaan tietoa, ver­kostot toi­mivat ja on syn­tynyt kes­ki­näisen tuen ilma­piiri. Silloin on helppo tehdä yhteis­työtä ja onnistua yhdessä.

Tiimin sisäinen luot­tamus ja sosi­aa­linen pääoma muo­dos­tavat hyvän kierteen. Kun välil­lämme val­litsee luot­tamus, on vuo­ro­vai­kutus luon­tevaa. Kun vuo­ro­vai­kutus sujuu, on yhteistyö helppoa. Kun tehdään yhteis­työtä, syntyy onnis­tu­misia. Kun onnis­tutaan yhdessä, tuntuu kivalta olla yhdessä. Ja kun ilma­piiri on hyvä ja suhteet toi­mivat, silloin on myös hel­pompi ottaa muut huo­mioon. Lop­pu­tulos on, että on val­miimpi tekemään töitä myös yhteisten pää­määrien eteen ja tarpeen mukaan myös aset­tamaan ne etusijalle.

Hyvin sujuva vuo­ro­vai­kutus on otol­linen myös suo­ja­pans­sarien las­ke­mi­selle ja omien mie­li­pi­teiden roh­keam­malle esille tuo­mi­selle. Joten kun sosi­aa­linen pääoma on vahva, uskal­letaan olla myös avoi­mempia ja tasavertaisempia. 

Miten sosi­aa­lista pääomaa voi kehittää? Se alkaa toi­siinsa tutus­tu­mi­sesta, sillä hyvät suhteet ovat läh­tö­kohta. Yhdessä käy­tetty aika antaa tilaa myös luot­ta­muksen syntymiselle. 

Soita 000 000 0000