Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Vaihtelun voima
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Joskus on tilan­teita, joissa aja­tukset ovat jumiu­tuneet kier­tämään samaa rataa. Yrität miettiä jotain uutta, mutta palaat kui­tenkin het­kessä vanhaan.  Onnistut kes­kit­tymään vähäksi aikaa johonkin muuhun, kunnes se sama juttu on taas mie­lessä. Mikään ei auta. Kun aja­tukset tois­tavat itseään ja alkavat ärsyttää tai syn­kentää mieltä, on muu­toksen aika. 

Mieli muuttuu teke­mällä, har­vemmin lisää­mällä ajat­telua. Tar­vitaan vaih­telua. Sitä, että vaihtaa työ­pisteen paikkaa, aktii­vi­suuden ren­tou­tu­miseen tai kir­joittaa vaih­teeksi muis­tiin­panot käsin. Vaih­telee ajat­telun ja teke­misen, yksi­tyis­kohtien ja koko­nai­suuden, suun­nit­telun ja toteut­ta­misen välillä. Joskus siihen ei vaadita kuin tie­toinen rytmin muutos ja toiston kat­kaisu. Silloin aiempi ärtymys voi muuttua hil­jai­seksi iloksi, tur­hau­tu­minen toi­veik­kaaksi oloksi tai tyl­sis­tynyt näytön tui­jot­ta­minen innos­tu­neeksi tekemiseksi.

Tun­nistat kyllä mielen muut­tu­misen hetken. Yhtäkkiä huomaat, että tuntuu eri­lai­selta. Olet pääs­tänyt ainakin het­keksi irti niistä aja­tuk­sista ja oloista, joihin olet jo ollut vajoa­mai­sillasi.  Silloin vapaudut olemaan oma itsesi mielen val­lan­neiden muu­ka­laisten sijasta.

Vaihtele tekee muu­toinkin hyvää, sillä saman tois­ta­minen jäy­kistää sekä hen­ki­sesti että fyy­si­sesti. Hartiat jumit­tuvat koneella istu­mi­sesta, selkä soh­valla loju­mi­sesta ja ainainen netin selaa­minen tur­ruttaa.  On mah­do­tonta uudistua, ellei välillä tee asioita toisin. Siihen tar­vitaan sit­keyttä, sillä tot­tu­mukset pitävät tiu­kasti otteessaan. 

Arki­päi­väinen sin­nikkyys on veny­misen kykyä ja jous­ta­vuutta. Se on myös taitoa ottaa muut huo­mioon sil­loinkin, kun tuntuu, etteivät nämä sitä ansaitsisi ja halua auttaa sosi­aa­lisia tilan­teita sujumaan. Arkista sit­keyttä tar­vitaan eri­tyi­sesti silloin, kun ei oikein jak­saisi, mieli tuntuu mus­talta tai vanhat tavat vetävät puo­leensa muu­tos­ha­lusta riip­pu­matta. Kun kat­kaiset toiston ja vaih­telet teke­mistä, pääset ainakin hieman pidem­mälle. Kun mieli muuttuu, muutut sinäkin.

Blogi on jul­kaistu alun perin Tie­to­asian­tuntija-leh­dessä 2/2020

Soita 000 000 0000