Puhun, kirjoitan ja valmennan. Tietokirjailija, työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori, ultrajuoksija ja matkapyöräilijä.

Juoksija-lehti 03_2021

Mielenmaisemia-kirja Juoksija-lehdessä

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Näin Tanja Piha kir­joittaa Mie­len­mai­semia-kir­jasta Juoksija-leh­dessä 3/2021:

Pyö­rä­retki itseen 

Mie­len­mai­semia-kirja kutsuu seik­kai­lulle halki Euroopan sekä tutus­tumaan omaan mieleen. Sari Kuuselan kir­joittama kirja kertoo koke­muk­sista, jotka syn­tyvät het­kestä, palaavat mieleen men­neestä ja tuot­tavat iloa tai jäävät hier­tämään omaan mieleen. Kirja auttaa ymmär­tämään, mikä on olen­naista elämässä. 

Kuuselan oivat esi­merkit arki­sista asioista, kuten ystä­väl­li­syy­destä aut­tavat miet­timään omaa mie­len­mai­semaa. Hän kir­joittaa: “Yksi tär­keim­mistä ystä­väl­li­syyteen vai­kut­ta­vista sei­koista on se, mitä ajat­telee, sillä aja­tukset ohjaavat tekojen lisäksi viestintää.” 

Kuusela muis­tuttaa, että tie­toisen myön­tei­sestä asen­teesta on hyötyä monessa tilan­teessa. Kun aja­tukset ovat lempeät, on olokin sama. 

Luke­malla kirjan muistaa ne pienet arkiset teot ja valinnat, jotka vai­kut­tavat tun­teisiin ja ovat tärkeä osa vuo­ro­vai­ku­tusta meidän ihmisten välillä. Kirja kan­nustaa erittäin miel­lyt­tä­vällä tavalla itse­tut­kis­keluun ja omien aja­tusten kehit­tä­miseen, ja kirjan luke­malla voi vah­vistaa omia sosi­aa­lisia taitoja ja kohentaa ihmis­suh­teitaan. Näitä teemoja Kuusela käsit­telee pyö­rä­ret­killään ja kutsuu lukijan liik­kumaan kanssaan. 

Mie­le­mai­semia sytyttää kaipuun päästä pol­kemaan sak­sa­laisiin pyök­ki­metsiin pyö­rä­letkan mukana. Melkein tuok­sutan nenässäni sak­sa­laisen kesäillan tuoksut, kun Kuusela park­keeraa pyö­ränsä pienen sak­sa­laisen kylän bier­gar­teniin ja nauttiin pitkän pyö­räilyn päät­teeksi illal­lista ja huurteista. 

Kirja hou­kut­telee pit­kille käve­ly­ret­kille ja pyö­räi­lemään ihan pel­kästä liik­ku­misen rie­musta. Kuuselan kir­joi­tus­tyyli tar­joilee mukaan­sa­tem­paa­valla tavalla aja­tuksia siihen, mitä ihmisten välillä ja omassa mie­lessä tapahtuu ja kuin huo­maa­matta kirjan luettua olo on todella hyvä ja lempeä. 

Kirjan teemoja ovat mm. kii­reet­tömyys, sin­nikkyys, vapaus, liikkeen voima, ter­veh­ti­minen ja niiden vai­kutus mielen voimaan. 

Sari Kuusela on tie­to­kir­jailija, sosi­aa­lip­sy­kologi, yhteis­kun­ta­tie­teiden tohtori sekä juoksija ja pyö­räilijä. Kuusela on kir­joit­tanut aiemmin työyh­tei­söjen toi­min­nasta, val­lasta ja johtamisesta.” 

Soita 000 000 0000